Trafiksäkerhet

Trafiksäkerheten i Esbo har förbättrats på lång sikt. Antalet skadade i trafikolyckor har minskat med över 70 procent från 1990 till 2020. Samtidigt har antalet invånare och bilar i staden ökat kraftigt.

I Esbo inträffar väldigt få trafikolyckor i förhållande till invånarantalet, cirka 67 procent färre än i hela landet i genomsnitt. I förhållande till invånarantalet inträffar endast omkring 40 trafikolyckor i Esbo, medan genomsnittet för hela landet är 96 olyckor per 100 000 invånare per år.

Även om antalet olyckor har ökat under 2010-talet har antalet personskador varit ständigt nedåtgående. Antalet personskador som inträffar i trafiken i Esbo är ungefär hälften jämfört med hela landet i förhållande till invånarantalet.

Unga mopedister och personer som just fått körkort råkar ut för fler personskador än andra i trafiken. Ungdomarnas skaderisk är ungefär tre gånger så stor som för andra åldersgrupper.

Att antalet trafikolyckor minskar är resultatet av ett målmedvetet arbete. Det har påverkats av utvecklingen av huvudvägnätet, såsom Västleden, Åboleden och ringvägarna (Ring I, II och III), tillsammans med Trafikverket och Nylands NTM-central.

Trygga lösningar för gångtrafikanter, cyklister och bilister skapas redan i samband med detalj- och gatuplaneringen och byggandet. Säkerheten ökas också med ett graderat hastighetsbegränsningssystem för gatunätet och annan trafikstyrning samt genom att bygga olika slags farthinder. Esbos stadsstruktur är också ägnad att främja trafiksäkerheten. Det finns sammanlagt nästan 950 kilometer gång- och cykelvägar och cirka 300 kilometer upplysta parkvägar i Esbo. Vinterunderhållet omfattar 900 kilometer gång- och cykelvägar och 150 kilometer parkvägar.

Genom att följa upp, statistikföra och analysera olyckorna får vi information om var behovet av att förbättra säkerheten är som störst. Kontakter och initiativ från invånarna är också en del av trafiksäkerhetsarbetet.