Vanliga frågor om trafiken

Här besvarar vi vanliga frågor som gäller trafiken.

Många vänder sig till stadens trafikplanering med frågor som gäller andra enheters ansvarsområde. Svaren finns på vederbörande aktörers webbplats.

Synpunkter och frågor till trafikplanerarna kan lämnas direkt per e-post.

Ring I
Ring I är en av huvudstadsregionens mest belastade trafikleder. Inom Esbo bildas det dagliga trafikstockningar mellan gränsen mot Helsingfors och Åboleden dagligen både morgon och kväll. Läs mer om förbättringsplanerna på Vägförvaltningens webbplats: Projekt

Ring II
Ring II mellan Västerleden och Åbovägen öppnades för trafik hösten 2000. Trafikmängden ökar fortlöpande. Planeringen av en förlängning av Ring II från Åbovägen norrut har inletts. Läs mer om planeringssituationen på Vägförvaltningens webbplats Projekt. Frågor till Esbo stads trafikplanering besvaras av Espoon trafikplaneringschef Markku Antinoja, tfn 050 344 8046

Flygtrafik
I Esbos grannstad Vanda finns Helsingfors-Vanda flygplats. Flygbullret stör tidvis invånarna särskilt i norra Esbo.

Finlands flygstationsnätverk och flygtrafikledning upprätthålls av Luftfartsverket, ett affärsverk  som är underställt kommunikationsministeriet. Flygtrafiken är kollektivtrafik som belastar miljön liksom andra trafikformer – t.ex. genom buller och avgasutsläpp. Flygbuller hanteras genom att man använder de ur bullersynpunkt bästa start- och landningsbanorna, planerar flygrutterna och styr nattflyg. Genom internationella bestämmelser begränsas användning av de mest bullersamma plantyperna. På Helsingfors-Vanda flygplats minskas bullret genom att man väljer i vilken riktning planen lyfter och landar. Genom planering av flygrutter kan man väsentligt minska bullret vid start. Vid landning är möjligheterna till bullerhantering mer begränsade.

Luftfartsstyrelsen utreder fortlöpande trafiken och bullerområdena. Läs mer om bullerutredningar på luftfartsstyrelsens webbplats https://www.finavia.fi/sv/node/1990.

Trafikbuller
Esbo stad och grannkommunerna växer snabbt med oundviklig ökning av trafiken som följd. Nya bostadsområden ökar personbilstrafiken. Också den tunga trafiken växer med ökade varutransporter. Trafiken i olika former förorsakar buller som invånarna upplever som störande. Därför försöker man begränsa trafikmängden, eller åtminstone en ökning av den. Det innebär att kollektivtrafiken planeras och utvecklas så att fler av dem som bor eller jobbar i huvudstadsregionen kan åka kollektivt till och från jobbet. I nya bostadsområden strävar man efter att begränsa trafikbullret genom placeringen av byggnader och genom separata bullerskydd. Bullerskyddens dimensionering följer statsrådets riktvärden.
I gamla bostadsområden kan de nuvarande riktvärdena överskridas. Bullerskyddet i gamla områden åtgärdas inom ramen för anslagen: i främsta rummet skyddas de mest utsatta områdena. Stadens gator skyddas på stadens bekostnad. I fråga om landsvägar som förvaltas av staten delas finansieringen mellan stat och kommun.

Frågor om bullerskydd i samband med aktuella detaljplaner besvaras i stadsplaneringscentralen av områdets trafikplanerare (Trafikplanering > Kontaktuppgifter). 

Frågor som gäller nuvarande bostadsområden riktas till miljöcentralen, tfn 09 8162 3900

Metro
Västmetron presenteras på projektets egen webbplats lansimetro.
Där du hittar också kontaktuppgifter till projektpersonalen.