Valet av energi är en klimatgärning

Staden främjar införandet av förnybara energikällor både inom stadens egen bygg- och planeringsverksamhet och i Esbobornas vardag. I kommunsynen för förnybar energi utreddes möjligheterna att producera förnybar energi i Esbo och synen visade att det inte finns bara en rätt väg att gå när det gäller produktionen av förnybar energi.

Inom fjärrvärmeproduktionen i Esbo minskar utsläppen i rask takt. Värmeåtervinningen vid Finno avloppsreningsverk, driftsättningen av Stensvik pellettkraftverk 2016 och den eventuella idrifttagningen av Otnäs geotermiska kraftverk 2017 ökar utnyttjandet av utsläppsfria och förnybara energiformer under de närmaste åren, från kring en procent eventuellt upp till 40–45 procent. Staden söker genom energisamarbete lösningar som ökar produktionen av utsläppsfri energi och främjar utnyttjandet av ny miljöteknologi.

Jämför uppvärmningskostnaderna med hjälp av Energiinformationstjänsten

Med hjälp av Energiinformationstjänsten som Esbo stad har tagit fram kan du ta reda på hur mycket ett hushåll kan spara genom att börja använda solenergi eller jordvärme. Energitjänsten jämför fastighetens nuvarande uppvärmningssätt med livscykelkostnaderna för jord- och solvärme och utreder möjligheterna att producera solel.

Miljövänlig energi fås från många olika källor

Solenergi kan enkelt utnyttjas både som el- och värmekälla. Med hjälp av solpaneler kan cirka 15 procent av strålningen omvandlas till el och med solfångare kan 25–35 procent av strålningen omvandlas till värme. Solpaneler samlar upp energi även på lutande tak, oavsett väderstreck. Solvärmesystem lämpar sig speciellt bra för system med värmepump eller värmesystem med varmvattenberedare, men ett solvärmesystem kan anslutas till alla vanligaste uppvärmningsformerna. Ett solelsystem i sin tur lämpar sig för bra för stugan, båten, skärgården och andra objekt som saknar tillgång till elnätet.

Klimatinfo ordnar varje vår kampanjen Solel i hemmet. Under kampanjen ordnas runtom i huvudstadsregionen solenergikvällar där experter svarar på frågor kring solel. På kampanjens webbplats finns också mycket nyttig information om solel och dess lämplighet samt en förteckning över systemleverantörer i huvudstadsregionen.

Luft- och jordvärmepumpar är populära sätt att värma upp småhus. Värmepumparna tar vara på värmeenergin i utomhusluften, frånluften från ventilationssystemets rörledningar, vatten, marken eller berggrunden. Värmepumparna är en lämplig uppvärmningsform för mycket olika typer av objekt, också en 100 år gammal jugendvilla. Naturens hus Villa Elfvik har sedan sommaren 2014 värmts upp med ordvärme.

Också boende i höghus kan prioritera miljövänliga energiformer genom att välja EKOenergi-märkt el hos sitt energibolag. För hushåll kan ekologiska el vara till och med förmånligare än blandel. Espoon Asunnot visar att återvinning av förnybar energi även är möjligt på höghustak.

Energikartan nedan presenterar energieffektiva lösningar och lösningar som utnyttjar förnybar energi som genomförts i Esbo. Bekanta dig med exempel från din närmiljö och överväg dina egna möjligheter att gå över till förnybar energi.

Staden testar användning av förnybar energi i skolor och daghem

Staden främjar användningen av förnybar energi och energieffektiviteten inom stadsplaneringen och i offentliga byggprojekt. Pilotprojekt har till dags dato ofta genomförts i skolor och daghem där man testat bland annat utnyttjande av sol- och geoenergi samt effektivare energiåtervinning och värmeisolering än normalt.

Av byggnadernas energikort framgår vilka energilösningar som använts vid vilka objekt, hurdana lärdomar och insikter som fåtts och vilka miljö- och energimål som satts upp för pilotobjektet.

Solpaneler producerar el på taket på stadens depå

På taket på stadens depå har man sedan juni 2010 producerat el med solpaneler. Följa realtidsinformation om solelsystemets energiproduktion (på finska).

På depåns gårdsområde på adressen Orionvägen 24 finns en snabbladdningsstation som kan användas av alla som kör elbil. Stationen fungerar med textmeddelande.

Partnerskapsavtal med Caruna och Fortum

Esbo stad ingick 31.3.2021 ett partnerskapsavtal med eldistributionsbolaget Caruna om klimatneutrala energilösningar, caruna.fi/espoo (på finska).

På motsvarande sätt ingick vi 29.1.2020 ett avtal med energibolaget Fortum om klimatneutral fjärrvärme, espoocleanheat.fi (på finska eller engelska).