Målet för lärandet är miljöansvar och ansvar för varandra

Esbo stad vill vara en ansvarstagande föregångare och erbjuder invånarna olika slags möjligheter att lära sig färdigheter för ett hållbart liv. Att lära sig att leva hållbart kräver att man utvecklar sin förmåga till lyhördhet för miljön och förmågan att ta ansvar för miljön. Det centrala är att förstå att vi är en del av naturen och helt beroende av det som naturen erbjuder, det vill säga ekosystemet. I utvecklingen av förmågan till miljöansvar är vid sidan av kunskaper också de egna erfarenheterna, upplevelserna och handlingarna viktiga.

I Esbo växer man tillsammans till en hållbar värld

Programmet för fostran i hållbar utveckling 2018–2021 har publicerats i elektroniskt format på finska, svenska och engelska.

Vi har alla en särskild uppgift att bidra till hållbar utveckling. Esbo har ett anseende som en hållbar stad och staden har bjudits med att delta i FN:s ledarskapsprogram för att uppfylla de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, FN:s agenda för hållbar utveckling. Det är värdefullt att tillägna sig attityder och arbetssätt för hållbar utveckling redan vid ung ålder. Därför har fostran i hållbar utveckling (i internationella sammanhang ESD – Education for Sustainable Development) en stor betydelse för att vi ska uppnå FN:s mål och skapa välfärd för Esboborna.

Programmet har som mål att göra fostran i hållbar utveckling till en uppgift för alla anställda vid Esbo stad och inspirera alla att arbeta och även agera som ambassadörer för detta. Programmet synliggör genom exempel det utmärkta arbete som redan görs i Esbo. Programmet anknyter exemplen även till målen för FN:s Agenda 2030 för att öka kunskapen om de globala målen. Programmets mål anger riktningen för fostran i hållbar utveckling i Esbo.

Kekeka-esitekuva

Webbtidning Fostran i hållbar utveckling i Esbo 2018-2021
 

Kunskaper för barn och unga

Inom dagvården och i skolorna i Esbo är hållbar utveckling både ett pedagogiskt mål och en styrande princip för hela verksamheten. Val för en hållbar livsstil övas med barn och unga med hänsyn till åldersnivån. Villa Elfviks och Haltias naturskolor samt Miljöskolan Stigen stöder skolorna och daghemmen i fostran för hållbar utveckling.

Program för hållbar utveckling, till exempel Grön flagg, hjälper pedagogerna att portionera ut den omfattande helheten i skolans och daghemmets vardag och säkerställer att barnen är delaktiga i genomförandet. Barn och unga har även fått möjligheter att delta i projekten Vår soptunna och Papuposset.

Med barnen och ungdomarna kommer lärdomarna om en hållbar livsstil även till hemmen. Du kan stödja utvecklingen av förmågan till lyhördhet för miljön genom att ta barnen ut i naturen. På Villa Elfviks guidade familjeturer och på Haltias naturlördagar ökar även kunskaperna om naturen.

Inom Esbo stads ungdomstjänster har man tagit fram en modell för fostran för hållbar utveckling där man bland annat samlat tips om praktiska aktiviteter som ungdomsledarna kan använda.

Kunskaper för vuxna

Visste du att Esbo arbetarinstitut har medverkat i utvecklandet av Certifikatet för hållbar utveckling för det fria bildningsarbetet?

Vid Esbo arbetarinstitut kan du till exempel lära dig att laga vegetarisk mat eller kompostera. Du kan söka kurser i ämnet på Ilmonet-systemet med sökorden hållbar utveckling, miljö eller natur.

På naturens hus Villa Elfvik kan du bekanta dig med jordvärme, den klimatvänliga uppvärmningsformen. Husets utbud omfattar även utställningar, utflykter och kurser. Under hösten 2016 öppnas Stigen för hållbar utveckling med en rundvandring som beskriver naturhusets verksamhet. Du får även tips för den egna vardagen.

Om du vill ha vägledning i färdigheterna för en hållbar livsstil för bostadsaktiebolaget, styrelsen för en förening eller ett gäng arbetskamrater, kan du kontakta Huvudstadsregionens Återanvändningscentrals utbildningstjänster.

Vid stadens arbetsenheter har vi redan utbildat fler än 500 ekostödpersoner som har till uppgift att uppmuntra och vägleda den övriga arbetsgemenskapen till miljöansvarstagande verksamhet. Med hjälp av ekostödverksamheten blir miljöfrågor en del av arbetsplatsens vardag och stadens tjänster blir mer miljöansvarstagande. I praktiken syns ekostödverksamheten bland annat som energisparande, minskning av avfallsmängden och som miljövänliga upphandlingar och val av färdsätt. Samtidigt fås även ekonomiska besparingar.

Samarbete för mer effektivt främjande av en hållbar livsstil

I fostran för hållbar utveckling har man i Esbo insett vikten av samarbete och nätverkande. Den gemensamma arbetsgruppen för stadens olika enheter, Toimekkaat, sammanträder regelbundet för att dryfta hur man kan främja hållbar utveckling i fostran och utbildning. Regionalt samarbete görs till exempel i Välkenätverket som främjar miljöfostran och miljömedvetenhet i Nyland.

Läs mer om samarbetet

Rattailla – åtgärdsprogrammet för att främja miljömedvetenhet och -ansvar i Nyland 2014–2017 
Kunskapsbanken för miljöansvar i Nyland