Målet för lärandet är miljöansvar och ansvar för varandra

Esbo stad vill vara en ansvarstagande föregångare och erbjuder invånarna olika slags möjligheter att lära sig färdigheter för ett hållbart liv. Att lära sig att leva hållbart kräver att man utvecklar sin förmåga till lyhördhet för miljön och förmågan att ta ansvar för miljön. Det centrala är att förstå att vi är en del av naturen och helt beroende av det som naturen erbjuder, det vill säga ekosystemet. I utvecklingen av förmågan till miljöansvar är vid sidan av kunskaper också de egna erfarenheterna, upplevelserna och handlingarna viktiga.

Kunskaper för barn och unga

Inom dagvården och i skolorna i Esbo är hållbar utveckling både ett pedagogiskt mål och en styrande princip för hela verksamheten. Val för en hållbar livsstil övas med barn och unga med hänsyn till åldersnivån. Villa Elfviks och Haltias naturskolor samt Miljöskolan Stigen stöder skolorna och daghemmen i fostran för hållbar utveckling.

Program för hållbar utveckling, till exempel Grön flagg, hjälper pedagogerna att portionera ut den omfattande helheten i skolans och daghemmets vardag och säkerställer att barnen är delaktiga i genomförandet. Barn och unga har även fått möjligheter att delta i projekten Vår soptunna och Papuposset.

Med barnen och ungdomarna kommer lärdomarna om en hållbar livsstil även till hemmen. Du kan stödja utvecklingen av förmågan till lyhördhet för miljön genom att ta barnen ut i naturen. På Villa Elfviks guidade familjeturer och på Haltias naturlördagar ökar även kunskaperna om naturen.

Inom Esbo stads ungdomstjänster har man tagit fram en modell för fostran för hållbar utveckling där man bland annat samlat tips om praktiska aktiviteter som ungdomsledarna kan använda.

Kunskaper för vuxna

Visste du att Esbo arbetarinstitut har medverkat i utvecklandet av Certifikatet för hållbar utveckling för det fria bildningsarbetet?

Vid Esbo arbetarinstitut kan du till exempel lära dig att laga vegetarisk mat eller kompostera. Du kan söka kurser i ämnet på Ilmonet-systemet med sökorden hållbar utveckling, miljö eller natur.

På naturens hus Villa Elfviks jordvärmeguidningar kan du bekanta dig med den klimatvänliga uppvärmningsformen. Husets utbud omfattar även utställningar, utflykter och kurser. Under hösten 2016 öppnas Stigen för hållbar utveckling med en rundvandring som beskriver naturhusets verksamhet. Du får även tips för den egna vardagen.

Om du vill ha vägledning i färdigheterna för en hållbar livsstil för en större grupp, till exempel bostadsaktiebolaget, styrelsen för en förening eller ett gäng arbetskamrater, kan du kontakta Huvudstadsregionens Återanvändningscentrals utbildningstjänster.

Vid stadens arbetsenheter har vi redan utbildat fler än 500 ekostödpersoner som har till uppgift att uppmuntra och vägleda den övriga arbetsgemenskapen till miljöansvarstagande verksamhet. Med hjälp av ekostödverksamheten blir miljöfrågor en del av arbetsplatsens vardag och stadens tjänster blir mer miljöansvarstagande. I praktiken syns ekostödverksamheten bland annat som energisparande, minskning av avfallsmängden och som miljövänliga upphandlingar och val av färdsätt. Samtidigt fås även ekonomiska besparingar.

Samarbete för mer effektivt främjande av en hållbar livsstil

I fostran för hållbar utveckling har man i Esbo insett vikten av samarbete och nätverkande. Den gemensamma styrgruppen för stadens olika enheter, Neuvokkaat, och arbetsgruppen Toimekkaat, sammanträder regelbundet för att dryfta hur man kan främja hållbar utveckling i fostran och utbildning.

Regionalt samarbete görs till exempel i Välkenätverket som främjar miljöfostran och miljömedvetenhet i Nyland. Esbo har varit också medlem i FN:s universitets RCE-nätverk (Regional Centre of Expertise on Education for Sustainable Development). RCE Esbo har målet att öka kommuninvånarnas, ungas som gamlas, medvetenhet om hållbar utveckling och en hållbar livsstil.

Läs mer om samarbetet

Fostran för hållbar utveckling i Esbo 
Rattailla – åtgärdsprogrammet för att främja miljömedvetenhet och -ansvar i Nyland 2014–2017 
Kunskapsbanken för miljöansvar i Nyland
RCE Esbo