Konsumera med eftertanke och återvinn

De dagliga konsumtionsvalen och avfallsåtervinningen är delar av en hållbar livsstil. Var och en kan genom de egna valen minska de negativa miljökonsekvenserna från konsumtionen. En tumregel är att bara köpa sådana varor och tjänster som man behöver, välja varor som producerats etiskt och miljövänligt, återanvända, låna och återvinna och till slut kassera oanvändbara saker på rätt sätt.

Konsumera hållbart

Den nuvarande konsumtionsstilen är för mycket för jordens bärkraft. Produktionen av varor och tjänster förbrukar naturresurser och belastar miljön. De negativa verkningarna kan minimeras genom att minska konsumtionen, övergå till material- och energisnåla produktionssätt och effektivisera materialåtervinningen för att ta fram råvaror för nya varor.

På biblioteket kan du förutom böcker även låna till exempel  en borrmaskin, rollspelskostymer för barn eller en skräpplockare. I bibliotekens verkstäder kan du också använda många olika verktyg och apparater. Huvudstadsregionens återanvändningscentral i sin tur lånar ut släp, lastcykel och flergångsserviser.

Vid sidan av miljökonsekvenserna tar en hållbar konsumtion även hänsyn till de ekonomiska och sociala konsekvenserna. Att prioritera inhemsk produktion skapar välfärd i närområdet i form av arbetsplatser, skatteintäkter och investeringar. Systemet för rättvis handel i sin tur försöker trygga ett skäligt uppehälle till odlare och arbetare i utvecklingsländerna. Som en av de första städerna för rättvis handel har Esbo förbundit sig till att använda rättvisemärkta produkter. Också du kan påverka genom dina konsumtionsval.

När staden köper tjänster kan den komma överens med tjänsteleverantörerna om att dessa ska sysselsätta personer som har en svagare ställning på arbetsmarknaden. På så sätt har redan ett flertal personer fått en arbetsplats eller en läroavtalsplats via stadens upphandlingar.

Stadens upphandlingar 
Esbo, en stad för rättvis handel 
Ansvarsfull turism i Esbo 
HRM:s spartips för vardagen
Återanvändningscentralens ekotips

Återvinn och sortera

Genom att återvinna minskar vi förbrukningen av råvaror och energi. När du sorterar avfallet rätt kan det utnyttjas som råvara i nya produkter eller i produktionen av förnybar energi.

Blandanfall som inte kan återvinnas transporteras från Esbo till Vanda Energis avfallskraftverk där det används för att producera el och fjärrvärme. Avfallskraftverket ersätter avstjälpningsplatsen, inte återvinningen. Bioavfall, papper, kartong, metall och glas sorteras i sina egna kärl. Blandavfallet blir dyrare än avfall som sorterats rätt, och därmed sparar du inte bara naturresurser utan även pengar när du återvinner.

Kierrätys.info – hitta den närmaste återvinningsstationen för alla avfallstyper
Avfall och avfallshantering
HRM:s avfallsguide
Smart med mindre avfall!
Huvudstadsregionens återanvändningscentral