Tillstånd och anvisningar

För att bygga en byggnad ska man ha tillstånd av byggnadstillsynscentralen. För att bygga i ett område som saknar detaljplan behövs det i allmänhet ett beslut om planeringsbehov eller ett beslut om undantag innan man kan ansöka om bygglov.

Stadsplaneringscentralen ger stadens samtycke för styckning och tillstånd för miljöåtgärder på platser som inte är byggplatser.

Miljöcentralen svarar för naturskydd, markvård, luftvård och vattenvård och övervakar hanteringen av vanligt avfall och miljöfarligt avfall.

Tekniska centralen ger tillstånd för grävning av gator och utplacering av kablar.