Ledningsdata

Stadsmätningsenheten vid Esbo stad upprätthåller en centraliserad informationstjänst för ledningar i samarbete med dataförbindelse-, energi- och vattenförsörjningsföretag som fungerar inom Esbo och Grankulla. Vid ledningstjänsten får kunden på en och samma plats information om underjordiska ledningar i Esbo och Grankulla.

Ledningsdatatjänsten utreder var det går underjordiska ledningar på det aktuella området. Vill du att en utredning görs måste du personligen besöka kundtjänsten. Vid behov markeras också i terrängen var de underjordiska ledningarna finns. Tjänsten är avgiftsfri.

OBS. Det kan ske snabba förändringar beträffande var det finns kablar och ledningar. Utredningar om och kartor över ledningar är avsedda för engångsbruk och gäller det område förfrågningen gjorts om.

Underjordiska ledningar i Esbo

Stadsmätningsenheten i Esbo upprätthåller en karta över underjordiska ledningar i Esbo. Kartan visar underjordiska ledningar och största delen av fastigheternas ledningar som finns på stadens gatu- och parkområden.  Kartan visar underjordiska ledningar på cirka 11 500 km, av vilka cirka 6 200 km är lättskadliga kabelsträckningar.

Vem behöver uppgifter om ledningar

Vid alla underjordiska planerings-, byggnads- och undersökningsarbeten ska man före arbetet påbörjas utreda områdets underjordiska ledningar.

Även de minsta reparationskostnaderna för trasiga ledningar är tusentals euro. Förutom direkta reparationskostnader kan du bli tvungen att ersätta olika förlorade inkomster för ledningsnät samt skador som el- och datakommunikationsavbrott förorsakar. Den som orsakar olyckshändelsen är skyldig att ersätta alla skador.

Statsrådets beslut nr 629/1994, som innehåller anvisningar om säkerhet vid byggnadsarbete bestämmer bl.a. att innan schaktningsarbete påbörjas ska man lokalisera de kablar, ledningar och rör som finns på platsen.