Miljöövervakningens tillstånd och anmälningar

Enligt lagarna, förordningarna och bestämmelserna om miljöskydd ska man anmäla, registrera och inhämta tillstånd för verksamhet som påverkar miljön. En del av tillstånden och anmälningarna och därtill hörande åtgärder är avgiftsbelagda. Priserna finns i miljöskyddsmyndighetens taxa och avgifter.

Anmälan om deponering av avfall i marken (kommunen)

Avfall får i allmänhet inte grävas ner. På vissa villkor får till exempel betong och tegel deponeras i marken för att ersätta naturmaterial. Deponeringen ska anmälas till Esbo stads miljöcentral. Vid deponeringen ska 12 § i miljöskyddsföreskrifterna följas. Anmälan ska göras minst 30 dygn före deponeringen. För avfallsdeponering som sker yrkesmässigt eller i en anläggning tillämpas andra bestämmelser.

Lämna en anmälan.

Anmälan om återvinning av avfall vid markbyggnad (NTM-centralen)

Återvinning främjas med hjälp av statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad (843/2017). På vissa villkor behövs inget miljötillstånd för användningen av vissa avfall av till exempel betong och aska vid markbyggnad. En anmälan ska emellertid lämnas till närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Förordningen gäller deponeringen av partier på över 500 ton.

Lämna en anmälan.

Anmälan om hamn

Hamnar som inte behöver miljötillstånd för sin verksamhet ska anmälas till miljöskyddets datasystem. Anmälningar om ny hamnverksamhet ska göras i god tid innan verksamheten inleds. Anmälan ska omfatta en avfallshanteringsplan. Avfallshanteringsplanen ska granskas vart tredje år och även granskningen ska anmälas i datasystemet.

Lämna en anmälan.

Anmälan om miljöstörande byggarbete

Vid renovering av fasader och andra yttre sten- och metallkonstruktioner ska anmälan göras till Esbo stads miljöcentral senast 14 dagar innan arbetet inleds. Smärre rengöring, renovering eller lappning behöver inte anmälas.

Lämna en anmälan.

Befrielse från anslutning till vattentjänstverkets vattenledning, spillvattenavlopp eller dagvattenavlopp

Enligt lagen om vattentjänster (119/2011) ska en fastighet som är belägen inom ett vattentjänstverks verksamhetsområde anslutas till verkets vattenledning, avlopp och dagvattenavlopp. Syftet med lagen är att trygga tillgången till gott hushållsvatten och en för hälsan och miljön ändamålsenlig behandling av avloppsvattnet. Du kan ansöka om befrielse från anslutning till vattenledning och spillvattenavlopp och till dagvattenavlopp (11 § samt 17 b § och 17 c § i lagen om vattentjänster) hos Esbo stads miljöcentral.

Ansöka om befrielse.

Bulleranmälan

Tillfällig verksamhet som förorsakar synnerligen störande buller ska ofta anmälas till miljöcentralen. Anmälan ska göras senast 30 dagar innan verksamheten inleds. Behovet av anmälan bestäms bland annat av verksamhetens tid på dygnet, hur länge verksamheten pågår och störningarna som verksamheten förorsakar. Till exempel kross, motorsporttävling, långvarig pålning och brytning, annan byggnad och rivning som orsakar synnerligen störande buller och stora utomhuskonserter kräver förutom information i grannskapet i allmänhet också en bulleranmälan. Stora publikevenemang, flyguppvisningar, flygning för allmänheten och fyrverkeri som orsakar synnerligen störande buller kan kräva en bulleranmälan.

För vilken verksamhet man ska lämna en bulleranmälan beskrivs i 25 § i Esbo stads miljöskyddsföreskrifter. Kontakta miljöcentralen i god tid om du är osäker. I beslutet med anledning av anmälan fastställer miljöcentralen de bestämmelser som behövs för att undvika buller vid tillfälliga arbeten eller evenemang. I ett beslut som gäller bulleranmälan bestämmer miljöcentralen hur bullret ska bekämpas vid det tillfälliga arbetet eller evenemanget.

Lämna en anmälan.

Exceptionella situationer

Den som ansvarar för verksamheten eller avfallsinnehavaren ska utan dröjsmål underrätta tillsynsmyndigheten om det på grund av en olycka eller oförutsedd produktionsstörning, vid rivning av en konstruktion eller anordning eller av annan jämförbar orsak uppstår utsläpp eller avfall som kan medföra direkt och uppenbar risk för förorening av miljön eller om avfallets mängd eller beskaffenhet föranleder särskilda avfallshanteringsåtgärder.

Lämna en anmälan.

Lagring av stallgödsel i gödselstack

Anmälan om lagring av stallgödsel och organiska gödselprodukter i gödselstack ska göras av mottagaren. Anmälan om lagring av stallgödsel i gödselstack i exceptionella situationer och om eftermognad av kompost ska göras av den verksamhetsidkare på vars gård stallgödsel uppstår. Anmälan om stackning ska lämnas senast 14 dagar innan stackningen inleds till Esbo stads miljöcentral.

Lämna en anmälan.

Lämna en oljecistern eller annan kemikaliecistern som har tagits ur bruk kvar i jorden

En cistern för olja, bränsle eller andra kemikalier ska rengöras och lyftas ur jorden då den tagits ur bruk. Cisterner som på lämpligt sätt har rengjorts och fyllts med sand eller annat acceptabelt ämne före 1.3.2005 behöver inte lyftas. Miljöskyddsmyndigheten kan i enskilda fall bevilja undantag om det är tekniskt mycket svårt att lyfta cisternen eller om en lyftning skadar annan egendom.

Ansök om tillstånd.

Miljötillstånd

Verksamhet som kan förorena miljön kräver miljötillstånd. För vilken verksamhet miljötillstånd ska sökas bestäms i miljöskyddslagen.

Ansöka om tillstånd.

Registrering av medelstora anläggningar för energiproduktion, asfaltstationer, bränslestationer och kemiska tvättinrättningar

Små verksamheter som orsakar ringa miljöskador ska registrera verksamheten. Registreringen i miljöskyddets datasystem och efterbevakningen ersätter miljötillståndsförfarandet. Största delen av verksamheterna som ska registreras är energiproduktionsanläggningar med en bränsleeffekt under 50 MW, bränslestationer och asfaltstationer. Anmälan till registret ska lämnas till Esbo stads miljöcentral senast 90 dagar innan verksamheten inleds.

Anvisningar och blanketter för registrering av små anläggningar:

Sanering av förorenad mark

För hantering av förorenad mark ska man ha ett miljötillstånd. På vissa villkor räcker det med en anmälan till närings-, trafik- och miljöcentralen. Anmälan ska göras minst 45 dagar innan reningen inleds.

Lämna en anmälan.

Tillstånd för enskilt avlopp

En ägare eller innehavare vars fastighet inte är ansluten till avloppsnätet ska se till att avloppsvattnet behandlas enligt kraven i statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnät (209/2011).

En gammal fastighets avloppsvattensystem ska fylla kraven senast 15.3.2018. Om ett gammalt avloppssystem effektiveras eller ett nytt system byggs, ska en plan enligt bilaga 2 i förordningen 209/2011 bifogas till ansökan om åtgärdstillstånd som lämnas in till byggnadstillsynscentralen.

Ansöka om tillstånd.

Tillstånd för marktäkt

För kommersiell marktäkt krävs ett tillstånd för marktäkt. Marktäktslagen gäller täkt av sten, grus, sand, lera och mull för transport från området eller lagring eller förädling på platsen.

Det behövs inget tillstånd för marktäkt för husbehov eller för jord- och skogsbruk. Om marktäkten för husbehov överskrider 500 m3 fast mått ska platsen och omfattningen meddelas till Esbo stads miljöcentral.

Blanketter för marktäkt:

Undantag från den tillåtna tiden att sprida stallgödsel

Det är förbjudet att sprida stallgödsel från början av november till slutet av mars. Undantag är möjligt om åkern inte bär efter en exceptionellt regnig höst. Undantagstiden löper fram till 30 november. Undantaget ska anmälas till Esbo stads miljöcentral senast 30 october.

Lämna en anmälan.

Verksamhet av försöksnatur

Om verksamhet av försöksnatur ska en anmälan lämnas senast 30 dygn i förväg till den behöriga tillståndsmyndigheten.

Lämna en anmälan.

Mer information om ansökningarna och anmälningarna och mer miljöministeriets och Finlands miljöcentrals blanketter.