Styckning utanför detaljplaneområde

För styckning av en fastighet för att skapa en byggnadsplats på ett område utan detaljplan behövs i regel stadens samtycke till styckning. Samtycket ges av stadsplaneringsdirektören.

Mätningsförrättningen på område utan detaljplan utförs av Lantmäteriverket.

Om fastigheten är belägen i ett område med detaljplan, utförs mätningsförrättningen av stadsmätningen på stadsteknikcentralen.

STYCKNING

Styckning är en fastighetsförrättning. Av ett eller flera obrutna områden som har hört till en lägenhet bildas en självständig fastighet, eller ett obrutet område fogas till en annan fastighet.

Den nya innehavaren ska registrera fastigheten, det vill säga söka lagfart hos Lantmäteriverket inom sex månader från överlåtelsen. När lagfarten är färdig, aktualiseras styckningen automatiskt.

Ägaren av en fastighet kan också själv ansöka hos Lantmäteriverket om delning (styckning) av fastigheten. Om markägaren vid styckningen vill bilda en ny byggnadsplats, ska staden först ge sitt samtycke.

Lantmäteriverket begär stadens samtycke.

STADENS SAMTYCKE TILL STYCKNING (STYCKNINGSLOV)

För att staden ska ge sitt samtycke

- måste kraven på en byggnadsplats fyllas
- får den nya byggnadsplatsen inte vara till förfång för ordnandet av markanvändningen i området eller för beredningen och genomförandet av en detaljplan eller en generalplan.

Markägaren kan redan före ansökan om styckningen ansöka om stadens samtycke.