Projekt i gatu- eller parkområden

För jordbyggnadsarbete, trädfällning eller annan härmed jämförbar åtgärd som förändrar landskapet krävs tillstånd för miljöåtgärder på detaljplaneområde och på område för uppgörande eller ändring av generalplan så bestämts.
Åtgärderna kräver dessutom tillstånd också på generalplane- eller stranddetaljplaneområde om i planen bestäms.

Åtgärdsbegränsningar

När behövs det tillstånd


Det är alltid den som utför jordbyggnad, trädfällning eller andra liknande åtgärder som förändrar landskapet som ansvarar för att de nödvändiga tillstånden finns.

En bedömning av om du behöver tillstånd kan du begära från stadsplaneringscentral.

Handläggning

De nödvändiga utlåtandena om ansökan begärs på tjänstens vägnar.

Tillståndet avgörs beroende på projektets läge och omfattning av stadsplaneringsnämnden, en tjänsteinnehavare vid stadsplaneringscentralen eller en tjänsteinnehavare vid byggnadstillsynscentralen (projekt som gäller en byggplats).

Beslutet kan inkludera nödvändiga bestämmelser om åtgärden. Till beslutet fogas alltid en anvisning om begäran om omprövning eller en besvärsanvisning.

Byggnadstillsynscentralen övervakar att beslutet följs.

Laga kraft

Innan du påbörjar en åtgärd som förändrar landskapet ska du kontrollera att beslutet har vunnit laga kraft, antingen hos Esbo stads registratur (tfn 09 816 56000) eller Helsingfors förvaltningsdomstols registratur (tfn 029 56 42000).