Skogsavverkning

För skogsavverkning på ett område med detaljplan behöver du ett tillstånd för miljöåtgärder. Ett tillstånd för miljöåtgärder behövs också ofta på områden för vilka en detalj- eller generalplan håller på att utarbetas eller ändras. Åtgärderna kräver dessutom tillstånd på områden med generalplan eller stranddetaljplan, om det bestäms så i planen.

Åtgärdsbegränsningar

När behövs det tillstånd


Det är alltid den som utför jordbyggnad, trädfällning eller andra liknande åtgärder som förändrar landskapet som ansvarar för att de nödvändiga tillstånden finns.

En bedömning av om du behöver tillstånd kan du begära från stadsplaneringscentral.

Handläggning

De nödvändiga utlåtandena om ansökan begärs på tjänstens vägnar.

Tillståndet avgörs beroende på projektets läge och omfattning av stadsplaneringsnämnden, en tjänsteinnehavare vid stadsplaneringscentralen eller en tjänsteinnehavare vid byggnadstillsynscentralen (projekt som gäller en byggplats).

Beslutet kan inkludera nödvändiga bestämmelser om åtgärden. Till beslutet fogas alltid en anvisning om begäran om omprövning eller en besvärsanvisning.

Byggnadstillsynscentralen övervakar att beslutet följs.

Laga kraft

Innan du påbörjar en åtgärd som förändrar landskapet ska du kontrollera att beslutet har vunnit laga kraft, antingen hos Esbo stads registratur (tfn 09 816 56000) eller Helsingfors förvaltningsdomstols registratur (tfn 029 56 42000).