Miljö och natur

Det finns mycket naturområden i Esbo, trots att det är en stor stad. Det finns 18 700 hektar skog, nästan 60 procent av stadens markareal, och däremellan finns också berghällar och myrar. Det finns 3 200 hektar fridlyst skog och myr, inklusive Noux nationalpark. Det finns 82 stycken naturskyddsområden. Det sydligaste Esbo består av kust, skärgård och öppen sjö. Det finns rikligt med olika slags sjöar och vattendrag: sjöar och åar, bäckar och källor. Grönområdena och parkerna är en mix av natur, historiska värden, aktiviteter och vackra landskap. En del ligger vid kusten, en del är oaser mitt bland bebyggelsen.

I Naturens hus Villa Elfvik ordnas utfärder och evenemang. Där finns en permanent utställning om Esbos natur och olika natur- och miljöteman tas upp på ambulerande utställningar. I Villa Elfvik verkar också en naturskola. En viktig del av natur- och miljövården är att handlägga ansökningar om tillstånd för verksamhet som belastar miljön och att övervaka att tillståndsvillkoren följs, liksom planering, byggande och underhåll av parker och grönområden.

Miljöcentralen svarar för naturskydd och miljöövervakning i Esbo, men många andra enheter i staden utför också miljöarbete. Esboregionens miljö- och hälsoskydd övervakar buller inomhus, hushållsvattnets och badvattnets kvalitet samt kemikalier. Miljö- och hälsoskyddet har också hand om veterinärvård, djurskydd och livsmedelsövervakning. Stadsteknikcentralen underhåller parker och grönområden samt tar han om bekämpning av och anmälningar om invasiva arter.

Miljönämnden beslutar om miljöfrågor. Miljönämnden väljs av stadsfullmäktige. Tekniska nämnden beslutar om parker och grönområden. Tekniska nämnden väljs av stadsfullmäktige. Båda dessa nämnder har möte ungefär en gång per månad.