Miljöcentralen

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Miljöcentralen är den kommunala miljöskydds- och naturvårdsmyndigheten i Esbo.

Miljöskydd och miljöövervakning

Miljöcentralen svarar för natur-, luft- och vattenvård och övervakar hanteringen av vanligt avfall och miljöfarligt avfall. Ansökningar om tillstånd som gäller dessa område ska lämnas till miljöcentralen. Anmälan om verksamhet som förorsakar buller ska göras på en blankett från miljöcentralen. Du kan fråga oss om råd när det gäller tillstånd och anmälningar.

Tillståndsansökningar och anmälningar till miljöcentralen: (på finska)

  • Anmälan om deponering av avfall i marken
  • Ansökan om att få lämna oljecistern som har tagits ur bruk kvar i jorden
  • Bulleranmälan
  • Befrielse från anslutning till vattentjänstverkets vattenledning, spillvattenavlopp eller dagvattenavlopp
  • Anmälan om miljöstörande byggarbete
  • Miljöövervakningens övriga blanketter och anvisningar

Naturvård och miljöpedagogik

Miljöcentralen ser till skötseln av de naturskyddsområden och naturstigar som staden äger samt främjar beaktandet av naturfrågor vid stadens markanvändningsplanering. Vi betjänar också i frågor som gäller skydd och fridlysning av privatägd mark samt utför och beställer naturutredningar. Under året ordnar vi många utflykter. Naturens Hus Villa Elfvik är ett center för miljöupplysning som är öppet året runt.

Miljöcentralen samarbetar med andra myndigheter samt med organisationer och projekt samt deltar i projekt och temaår.

Många andra av stadens enheter gör också miljöarbete. Miljönämnden beslutar om miljöfrågor. Miljönämnden har möte ungefär en gång per månad.