Miljöövervakning

Miljöövervakningens kunder är både företag och kommunbor. Miljöövervakningens uppgifter bygger på lagar, såsom miljöskyddslagen, avfallslagen, vattenlagen och marktäktslagen. Lagarna kompletteras av stadens miljöskyddsföreskrifter. Miljöskyddsföreskrifterna godkänns av fullmäktige. Målet är att förebygga förorening av miljön.

Esbo stads miljöcentral övervakar att miljöskyddsföreskrifterna följs. Miljöcentralen övervakar företags och verksamhetsutövares verksamhet bland annat enligt miljöskyddslagen. En del verksamhet kräver tillstånd eller anmälan. Kontakta miljöcentralen i ärenden som handlar om tillstånd, miljöskador, olagliga avstjälpningsplatser, buller vid evenemang och byggen, rök och damm, ledning av vatten och befrielse från anslutning till vatten och avlopp.

Kontakta miljö- och hälsoskyddet i ärenden som gäller buller inomhus, hushålls- och badvatten samt djurskydd. Miljö- och hälsoskyddet utför inspektioner och undersökningar, tar prover, behandlar anmälningar, ger utlåtanden och rådgivning samt bistår inom veterinärmedicin.