Bullerbekämpning

Stadens miljöskyddsföreskrifter innehåller råd om bekämpning av buller och skakningar. Den övergripande principen är att onödigt buller inte får förorsakas i närheten av bostads- och arbetsplatsområden. Bullerfrågor handläggs i staden av flera myndigheter.

Bulleranmälan om tillfällig och störande buller

Miljöcentralen övervakar, styr och främjar bullerbekämpning samt låter utföra undersökningar och utredningar om bullerbekämpning. Anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar mycket störande buller ska lämnas till miljöcentralen. I planläggningsfrågor tar miljöcentralen eller miljönämnden ofta ställning till bulleraspekter i planen.

När krävs en bulleranmälan?

Tillfällig verksamhet som förorsakar synnerligen störande buller ska ofta anmälas till miljöcentralen. Behovet av anmälan bestäms bland annat av verksamhetens tid på dygnet, hur länge verksamheten pågår och störningarna som verksamheten förorsakar. Till exempel kross, motorsporttävling, långvarig pålning och brytning, annan byggnad och rivning som orsakar synnerligen störande buller och stora utomhuskonserter kräver förutom information i grannskapet i allmänhet också en bulleranmälan. Stora publikevenemang, flyguppvisningar, flygning för allmänheten och fyrverkeri som orsakar synnerligen störande buller kan kräva en bulleranmälan.

Plikten att anmäla om yrkesmässig verksamhet som orsakar synnerligen störande buller beskrivs i 25 § i miljöskyddsföreskrifterna. Kontakta miljöcentralen i god tid om du är osäker. I ett beslut som gäller bulleranmälan bestämmer miljöcentralen hur bullret ska bekämpas vid det tillfälliga arbetet eller evenemanget.

Råd till småhusbyggare i bullerfrågor

Byggnadstillsynscentralen övervakar att bygg- och planbestämmelser som gäller bullerbekämpning iakttas. Dessutom ger byggnadstillsynscentralen råd särskilt till småhusbyggare i bullerfrågor vid handläggningen av tillståndsansökningar.

Buller i bostäder och lokaler

Esboregionens miljö- och hälsoskydd övervakar bekämpning av buller i bostäder och lokaler, såsom skolor och daghem samt mäter enligt eget övervägande buller som invånare och bostäder utsätts för, dock inte trafikbuller.

Bullerskydd

Stadsteknikcentralen bygger bullerskydd vid trafikleder och svarar på frågor om dessa.

Planläggning och trafikrelaterat buller

Stadsplaneringscentralen planerar markanvändningen genom planläggning och styr också bullerbekämpning med detaljplanebestämmelser. Trafikplaneringen följer upp trafikens utveckling och undersöker trafikrelaterat buller som basuppgifter för planläggning.