Dagvattnet

Dagvatten är regnvatten och smältvatten. Dagvattnet leds via dagvattenavlopp till avloppsvattenreningsverket eller rinner via diken eller rör till åar, sjöar och hav. I naturen infiltreras största delen av dagvattnet i marken eller binds av vegetationen. En del av det infiltrerade dagvattnet filtreras genom jordskikten och bildar grundvatten och en del rinner genom renande markskikt till närmaste ytvatten.

Dagvattnet rinner endera till avloppsreningsverket eller ut i ytvattnen i naturen.

  • Dagvattnets värme och orenheter försämrar vattenkvaliteten och artrikedomen.
  • Ytvattnen eutrofieras eller deras hygieniska tillstånd försämras.
  • Bäckarnas och åarnas stränder eroderas

Esbo och Helsingfors driver ett projekt som siktar på att få sjöar och vattendrag i skick. Projektet pågår 2017–2019. I projektet rengörs dagvattnet med naturenliga metoder innan det rinner till Björnviken i Esbo och Månsasbäcken i Helsingfors. Björnviken är en grund och sluten vik som grundats upp och eutrofierats.

Ansökan om befrielse från anslutning till dagvattenavlopp

Dagvattenavloppsnätet i Esbo täcker huvuddelen av de tätt bebyggda områdena med detaljplan. I glesbygderna i väster och norr finns det däremot inget enhetligt dagvattenavloppsnät.

Enligt lagen om vattentjänster ska en fastighet som är belägen inom ett vattentjänstverks verksamhetsområde anslutas till verkets avlopp. Du kan ansöka om befrielse från anslutning till dagvattenavlopp (17 b § och 17 c § i lagen om vattentjänster).

Dagvattnet under byggtiden

När stadsstrukturen tätnar ökar arealerna med ogenomtränglig beläggning och då ökar också dagvattnet. Skadorna ökar om inte fungerande lösningar används för hanteringen av dagvatten. Byggandet ökar erosionen som ökar belastningen av sediment och näringsämnen i sjöar och vattendrag. Belastningen kan vara ödesdiger, i synnerhet för små ekosystem i bäckar och åar.

Dagvattnet och översvämningar

Dagvattnets kvalitet varierar betydligt på grund av regn och årstid. Klimatändringen försvårar också vattenförsörjningen. Störtregnen är rikligare, regnmängderna ökar, översvämningarna ökar och de torra tiderna blir längre.