Luftkvaliteten är god i Esbo

I Esbo är luftkvaliteten god i förhållande till de stora städerna i Europa, men ibland är når halterna av luftföroreningar en skadlig nivå. Trafiken är den största luftförorenaren i Esbo, liksom i den övriga huvudstadsregionen. Ett enskilt förorenande fenomen är emellertid sanden som använts mot halka på vintern, som dammar på våren så att luftkvaliteten tidvis är synnerligen dålig. I villaområden förorsakar vedeldning ibland höga partikelhalter, i synnerhet när det är kallt och vindstilla.

Mätning av luftkvaliteten i Esbo

Luftkvaliteten i huvudstadsregionen mäts av Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Huvudstadsregionens luftkvalitet mäts timme för timme på åtta permanenta och tre mobila stationer. På stationerna mäts halterna av olika föroreningar. Mätningsresultaten berättar endast om luftkvaliteten vid stationerna, som har placerats på problematiska platser som kan tänkas lida av höga halter.

Det finns två permanenta mätstationer i Esbo. Den ena finns i Alberga vid Fågelbergavägens och Åbovägens korsning, i Ring I:s influensområde. Den andra finns i Luk. Mätstationen i Alberga representerar det livligt trafikerade centrumområdet. I Luk mäter man luftkvalitetens bakgrundshalter.

Gatudammbekämpning

På vårvintern måste gatuunderhållet balansera mellan halkbekämpning och dammbekämpning. Värst är gatudammet i allmänhet i mars och april. Avlägsnandet av dammet inleds genast när trafiksäkerheten tillåter. Staden tvättar gatorna och sopar dem med dammfria sopmaskiner när vädret tillåter. Alla maskiner och all tillgänglig personal rycker in.

Först sopas bussrutterna och de stora trafiklederna som dammar mest och förorenar mest. Det dammar också mycket i centrumen. De är livligt trafikerade och där rör sig mycket människor som utsätts för dammet. Därför är också centrumen högt på listan, men staden sopar nog så småningom alla gator rena från sand. Hela sopningen pågår i en och en halv månad, för det finns över 1 800 kilometer att sopa

Håll luften ren i Esbo

Du kan påverka luftkvaliteten genom att välja transportsmedel. När kollektivtrafik, cykling, gång och utsläppssnåla bilar ökar och den mera förorenande privatbilismen minskar, minskar också utsläppen och luftkvaliteten förbättras. Du kan minimera avgasutsläppen hemma på gården och vid dagisen, skolan och arbetsplatsen genom att undvika tomgång och förvärma motorn när det är kallt ute. Det sparar också bränsle samt ökar trafiksäkerheten och körkomforten.

Det är inte bara staden som putsar bort sand, det gör också fastighetsbolag och enskilda Esbobor. Det dammar minst när man först väter beläggningen och sedan sopar bort sanden. Till sist är det bra att spola beläggningen med vatten. Det är förbjudet att ta bort sand med hjälp av lövblåsare, för det dammar och luften förorenas.

Om du inte själv tar bort sand kan du påverka vad som sker i ditt fastighetsbolag. Kontakta servicebolaget om det använder lövblåsare. Hjälper det inte kan du kontakta miljöcentralen, som vid behov vid vite kan förbjuda användningen av lövblåsare. Du kan också kräva att sanden ska vara tvättad och sållad makadam.

Du kan minimera utsläppen av vedeldning när du förvarar veden rätt och använder torr ved och god förbränning. Man ska inte alls bränna avfall och kvistar, varken i eldstad eller utomhus.

Vad gör staden för att förbättra luftkvaliteten?

Staden försöker se till att luftkvaliteten inte lider vid olika beslut och vid utlåtanden om tillstånd. Lokala dammutsläpp vid byggande, schaktning och sanering begränsas genom beslut som ges med stöd av miljöskyddslagen. I miljöskyddsföreskrifterna finns också bestämmelser om dammbekämpning samt rök- och luktutsläpp. Luftkvaliteten beaktas också i markanvändningsplaneringen och trafikplaneringen.

Miljöcentralen i Esbo övervakar mindre anläggningar med skadliga utsläpp. Nylands närings-, trafik- och miljöcentral övervakar större anläggningar. Stadsteknikcentralen har ansvar för dammbekämpning och tar bort sanden efter vintern. Miljöcentralen bestämmer när stadsteknikcentralen skall väta gatorna för att minska dammet.