Maaperänsuojelu

Markvårdens syfte är att förebygga skador i marken, att restaurera skadade områden och hindra skadorna från att sprida sig.

Miljöcentralen följer med undersökningen och saneringen av förorenad mark och främjar saneringen samt för en lista över förorenade platser. Listan kan bland annat användas vid markplanering och markanvändning. Bestämmelser om skydd av marken finns i flera olika lagar och i Esbo stads miljöskyddsföreskrifter.

Förorenad mark

Marken är förorenad då halten av skadliga ämnen i den klart överskrider den naturliga halten. Sådana skadliga ämnen är bland annat oljor, tungmetaller och bekämpningsmedel. Föroreningar kan skada hälsan och naturen samt minska på omgivningens trivsel och bruksvärde. I förorenade områden har det ofta tidigare funnits industriverksamhet, avfallshantering eller nedgrävning av avfall eller lagring av olja och kemikalier.

I Esbo finns cirka 250 områden där marken är eller misstänks vara förorenad. Största delen är områden där det funnits bensinstationer, växthus eller industrifastigheter. Det finns också gamla soptippar som tagits ur bruk, båthamnar och gamla oljecisterner. Markens tillstånd ska kontrolleras då en verksamhet avslutas eller då användningsändamålet förändras.

Olje- och kemikalieskador samt oljecisterner

Olje- och kemikalieskador som fordrar omedelbara åtgärder ska anmälas genast till nödnumret 112.

På bensinstationer kan det läcka bensin från underjordiska bränslecisterner eller vid tankning. Oljecisterner för uppvärmning kan också förorena marken. Därför ska underjordiska olje- och bränslecisterner samt andra kemikaliecisterner och på viktiga grundvattenområden även cisterner ovan jord besiktigas regelbundet med 2–10 års mellanrum. Vid besiktningen ska ett eventuellt returrör tryckprovas.

Miljöcentralen rekommenderar att gamla oljecisterner förnyas eller ersätts med andra uppvärmningssystem. Nya cisterner för eldningsolja eller rör för dem får inte längre placeras under jord i viktiga grundvattenområden. Nya fasta cisterner som tas i bruk ska ha dubbel mantel eller skyddsbassäng. Bränslet ledas till pannan i ett rörsystem.

En cistern för olja eller andra kemikalier ska lyftas ur jorden då den tagits ur bruk. När en eldningsoljecistern tagits ur bruk ska Västra Nylands räddningsverk meddelas en kopia av intyget över rengöringen ska bifogas. Miljöcentral ska meddelas i god tid före lyftningen så att markens beskaffenhet kan undersökas.

Cisterner som på lämpligt sätt har rengjorts och fyllts med sand eller annat acceptabelt ämne före 1.3.2005 behöver inte lyftas. Miljöcentralen kan i enskilda fall bevilja undantag om det är tekniskt mycket svårt att lyfta cisternen eller om en lyftning skadar annan egendom

Växthus

På växthusplatser kan marken förorenas av tungmetaller i bekämpningsmedel, svårupplösta organiska föreningar (POP) och oljeuppvärmning. Cirka 15 växthusplatser har iståndsatts.

Soptippar

På gamla soptippar är marken förorenad av miljöfarligt avfall som deponerades där innan det fanns anläggningar för miljöfarligt avfall. I Esbo finns en soptipp som används och 10 som tagits ur bruk. Marken vid de gamla soptipparna har undersökts och för en del av dem har miljötillstånd för restaurering utfärdats. En soptipp har redan restaurerats.

Båthamnar

I båthamnar förorenas marken av tungmetaller, tributyltenn (TBT), och trifenyltenn (TPT) som båtarnas bottenfärger innehåller. Bottenfärgerna används för att förhindra att vattenorganismer fäster sig vid båtens botten. Tennföreningarna faller till bottensedimentet och vidare till näringskedjan från de minsta vattenorganismerna till fiskar och andra arter. Användningen av tennföreningar är numera förbjuden och den gamla, giftiga bottenfärgen ska ha avlägsnats från båten före år 2008.