Sopor och avfallshantering

Avfallshanteringen i Esbo sköts av Helsingforsregionens miljötjänster HRMs avfallshantering. HRM ordnar insamlingen av sopor en avfallscentral, en soptipp och mottagning av miljöfarligt avfall.

De allmänna insamlingsplatserna, som är avsedda för kommuninvånarna, sköts av Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab. Fulla insamlingskärl för återvinningsmaterial och nedskräpning kring kärlen kan anmälas per e-post till service@rinkiin.fi eller på en responsblankett https://rinkiin.fi/rinki-ekopunktrespons.

Esbo stads miljöcentral övervakar avfallshanteringen i allmänhet, återvinning och annan hantering av avfall samt utsläpp och andra miljöskador av avfallshanteringen. Bland annat övervakas Käringmossens avfallscentral, stadens allmänna utfyllnadsområden samt sorterings- och återvinningsanläggningar.

Det bästa avfallet är det som aldrig uppstår

Många olika slags avfall kan återvinnas och därför ska avfallet sorteras på platsen där det uppstår. En del kan sedan föras till närmaste plats för olika slags avfall, som du hittar på www.kierratys.info. Vid villor och fritidsbostäder kan man kompostera. Tips för sorteringen får du om sorteringsanvisningar. För endast sådant avfall som inte kan återvinnas till soptippen. Sorteringen regleras i huvudstadsregionens allmänna bestämmelser om avfallshantering som godkänts av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM.

Anvisningarna för sortering i hushållen påverkades inte av att det har öppnats ett kraftverk som bränner avfall i Vanda. Bioavfall, papper, kartong, glas och metall ska sorteras. Blandavfallet bränns i kraftverket och där ingår det som kallas energiavfall.

Skräpa inte ner i omgivningen

Den ökande nedskräpningen i huvudstadsregionen minskar trivseln. Vi kan alla bidra till att hålla omgivningen i snyggt skick. Nedskräpning eller inte, det är en attitydfråga. Stora möbler och liknande skräp ska föras till Sortti-stationen. Små skräp ska slängas i sopkorgen, ute eller hemma.

Städningen ankommer alltid på den som skräpar ner. I andra hand ligger ansvaret hos markägaren. Miljöcentralens kundtjänst tar emot tips om nedskräpade områden.

Hacka, flisa och kompostera trädgårdsavfallet

Miljöskyddsföreskrifterna förbjuder att lämpa eller lämna trädgårdsavfall såsom löv och kvistar på allmänna park-, grön- gat- och vattenområden samt i diken, befästningsanläggningar, vallgravar eller motsvarande. Det är också förbjudet att sprida främmande arter i miljön, så att det inte uppstår permanenta förekomster. Förbuden gäller naturligtvis också privat mark.

Det är alltså förbjudet att lämpa trädgårdsavfall i allmänna områden, parker och skogar. Avfallshögarna är fula och försämrar förutsättningarna för friluftsliv. Trädgårdsavfall som lämpas ut i naturen övergöder skogen, vilket bland annat får nässlorna att sprida sig.

Du kan kompostera löv, kvistar, gräs och annat trädgårdsavfall på tomten. Om gräsmattan täcks av ett särskilt tjockt lager av stora löv, kan de samlas i trädgårdskomposten eller finhackas med gräsklipparen och lämnas kvar på gräsmattan. Det lönar sig att kapa grenar och kvistar eller flisa dem. Flishacket kan gott blandas med löven och användas som strömaterial i komposten. Trädgårdsavfall och små mängder av kvistar kan och föras till Sortti-stationerna och större lass till Käringmossens avfallscentral. Mottagningen på dessa ställen är avgiftsbelagd.

Förstöring av invasiva växter och bränning av trädgårdsavfall

Invasiva arter, såsom jätteloka och jättebalsamin, sprids lätt via högar med trädgårdsavfall. Många främmande, invasiva arter kan börja växa från små bitar av rot eller stjälk. Släng inte sådana växter i komposten om du inte är helt säker på att växtdelarna förstörs i den heta komposten. Släng i stället invasiva växter i en sopsäck för blandavfall.

Västra Nylands räddningsverk tar inte emot anmälan om bränning och beviljar inte tillstånd. Det är tillåtet att bränna trädgårdsavfall på jord- och skogsbruksområde och annat glesbebyggt område förutsatt att bränningen inte förorsakar betydande olägenhet för granne eller närmiljö. Det är förbjudet att bränna trädgårdsavfall när det utfärdats varning för skogsbrand. Det är alltid förbjudet att bränna avfall i tätt bebyggda områden på grund av rök och lukt.