Vattenvård och avloppsvattnet

Miljöcentralen övervakar att vattenlagen och lagen om vattentjänster följs samt övervakar dagvattnet och vattenvården. Miljöcentralen övervakar reningsverkens samt sop-, jord- och snötipparnas verkningar på vattnet, löser tvistemål och ansökningsärenden vid dikning och ledning av avloppsvatten samt behandlar ansökningar om befrielse från anslutning.

Esboregionens miljö- och hälsoskydd övervakar hushållsvattnets kvalitet och vattenkvaliteten vid allmänna badstränder.

Helsingforsregionens miljötjänster svarar för vattendistributionen, ledning av avloppsvatten och dagvatten samt rening av avloppsvatten.

Avloppsvattnet i glesbygden

Fastighetsägare eller fastighetsinnehavare som inte är anslutna till avloppsnätet ska se till att avloppsvattnet behandlas enligt kraven. Behandling av avloppsvatten regleras i miljöskyddslagen (527/2014) och i statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (VNA 157/2017).

Fastighetsägaren ska ha en utredning över avloppsvattensystemet samt bruks- och underhållsanvisningar. Utredningen och anvisningarna ska förvaras på fastigheten och vid behov företes för tillsynsmyndigheten.

Fastighetens avloppsvattensystem ska förnyas till 31.10.2019 om byggnaden ligger högst 100 meter från sjö, vattendrag eller hav eller om avloppsreningsanläggningen ligger i ett grundvattenområde som används för vattentäkt.

Undantag kan beviljas om avloppsvattenmängden är anmärkningsvärt liten eller kostnaderna är oskäliga för fastighetsägaren.

För ombyggnad av avloppsvattensystemet eller för ett nytt system ska man söka åtgärdstillstånd hos byggnadstillsynscentralen.

Uppgifter om kraven på behandlingen av avloppsvatten och om skyddsavstånden finns också i miljöskyddsföreskrifterna. Beakta särskilt att det finns vissa områden i Esbo där avloppsvattnet ska samlas i en sluten cistern.

Ansökan om befrielse från anslutning till vattentjänstverkets vattenledning, spillvattenavlopp eller dagvattenavlopp

Enligt lagen om vattentjänster (119/2001) ska en fastighet som är belägen inom ett vattentjänstverks verksamhetsområde anslutas till verkets vattenledning, avlopp och dagvattenavlopp. Syftet med lagen är att trygga tillgången till gott hushållsvatten och en för hälsan och miljön ändamålsenlig behandling av avloppsvattnet.

Du kan ansöka om befrielse från anslutning till vattenledning och spillvattenavlopp och till dagvattenavlopp, 11 § samt 17 b § och 17 c § i lagen om vattentjänster.

Begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling

Nitratdirektivet, eller Statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling, gäller alla djurstall och all åker- och trädgårdsodling. I förordningen regleras gödsling, användningen och lagringen av stallgödsel, tillvaratagandet av pressaften från ensilering samt placeringen av stall och rasthagar.

Bestämmelser om häststall och gödsel finns också i stadens miljöskyddsföreskrifter.

Meddela om oljeolyckor

Om du observerar spill av olja eller kemikalier ska du omedelbart ringa det allmänna nödnumret 112.