Natur

Med tanke på att Esbo är en stor stad finns det ovanligt mycket natur. Den är också mycket mångsidig och bjuder på en palett av nästan alla särdrag som kännetecknar den finska naturen. I få städer finns det både en så fin urskog som Noux nationalpark, tiotals sjöar och vackra havsstränder. Det sydligaste Esbo består av kust, skärgård och hav. I staden finns också en mängd olika slags sjöar, åar, bäckar och källor. De stora skogarna har inslag av branta berg och små öppna kärr.

Eftersom naturen är mångsidig finns det rikligt med arter i Esbo. I Esbo förekommer över 70 hotade arter och över 100 missgynnade enligt den finländska rödlistan. I Esbo trivs också många arter som är fredade i Europeiska unionens art- och habitatdirektiv, till exempel flygekorren och flera fladdermusarter.

I Esbo finns 92 naturskyddsområden och 32 områden med skyddade naturtyper. Områdena med skyddade naturtyper är små men värdefulla habitat, såsom dungar med ädla lövträd och hassellundar. Områdena är fredade så att deras karakteristiska drag inte ska äventyras. Det finns fem fredade habitat för arter som kräver särskilt skydd. I Esbo finns det också 54 stora träd, flyttblock och andra fredade naturminnesmärken.

Det finns sex Natura 2000-områden i Esbo, som ingår i ett europeiskt nätverk av områden som grundats för att slå vakt om naturens mångfald. Tre är vattenområden: Grundträsk, Esboviken-Bastvik och Bredvikens fågelskyddsområde. Tre är skogsområden: Noux, Bånbergets urskog och kärren, lundarna och gammelskogarna i Västra.