Ekologiska korridorer

Esbos stadsstruktur är unik. Esbo består delvis en tätt bebyggd del av huvudstadsregionen, men samtidigt av en betydande del av de stora skogarna och grönområdena i Nyland. Naturen hamnar allt mera i kläm när grönområdena splittras och förbindelserna mellan dem bryts.

De ekologiska korridorerna måste ses i större skala och det är viktigt att förbindelserna sträcker sig också över stadens gränser åt alla håll. Vi utreder regelbundet nätverkets funktion och de viktigaste behoven av förbindelser utreds regelbundet så att de kan skyddas.

Vad är en ekologisk korridor och ett ekologiskt nätverk?

En ekologisk korridor är en grön förbindelse för djuren att förflytta sig från en plats till en annan. Den värdefulla naturen, de vanliga grönområdena och naturförbindelserna mellan dem utgör ett ekologiskt nätverk, där djuren kan förflytta sig och breda ut sig. På små plättar som saknar ekologiska korridorer till andra områden kan de flesta arterna inte överleva på sikt. Trots skyddsåtgärder går de så småningom under.

Hurdana ekologiska korridorer finns det?

I allmänhet är de ekologiska korridorerna skogbevuxna, men vattendrag är också bra förbindelseleder. Det är svårt att ange några mått på en tillräcklig ekologisk korridor. Förbindelserna mellan grönområdena är emellertid livsviktiga för naturens mångfald. När förbindelserna bryts kan djuren inte förflytta sig mellan grönområdena, artbeståndet utarmas och en del arter kan försvinna från trakten helt. Olika arter behöver olika slags förbindelser. För flygekorren är det viktigt att det finns trädkronor tillräckligt nära varandra. Vattendjur behöver fritt rinnande vattendrag att förflytta sig i.

En ekologisk korridor behöver inte ha speciellt värdefull natur eller en biotop som lämpar sig för respektive art. Det räcker att djuren kan använda korridoren för genomfart. Goda förbindelser mellan grönområden är också viktiga för frisksportare.