Skogsnatur och myren

Skogen täcker 60 procent av stadens markareal, 18 700 hektar. En ganska stor del av skogen är fredad, ca 2 300 hektar. Detta inkluderar Noux nationalpark. Med anledning av Esbos 550-årsjubileum 2008 beslutade fullmäktige att fridlysa 550 hektar värdefull skog. För detta erhöll staden en internationell naturskyddsorganisations pris Countdown 2010 för bästa naturgärning. Totalt har 81 skogsområden fredats i staden.

Det finns stora skogar i Noux, Pirttibacka, Luk och Centralparken. Runt om i staden förekommer lundar och gammal skog. Största delen av skogarna i Esbo är gran- och talldominerad blandskog med inslag av lövträd. Esbo ligger i den hemiboreala zonen. Det förekommer sålunda också frodiga lundar med ek och andra ädla trädslag samt hasselbuskar.

Skog som staden äger

Staden äger ca 5 500 hektar skog. Det finns över 3 000 hektar grönområden med detaljplan. Stommen i stadens stadsbild utgörs av skogbevuxna grönområden och träddungar längs gatorna. Trivsam skog i gott skick ökar trivseln och höjer bostadsområdenas värde. Staden skogar erbjuder alla fina förutsättningar för rekreation och naturupplevelser. Skogen sköts så att invånarna kan idka friluftsliv och trivas där. Ibland krävs det avverkning.

Myrarna är hem för organismer och till nytta för människan

Myrarna är biotoper där växterna inte förmultnar utan bildar torv. Det finns trädlösa fattigkärr och rikkärr, grankärr och tallmyrar. På översvämningsstränder bildas mader. Den rikliga förekomsten av myrar i Finland beror på det svala och fuktiga klimatet och den flata terrängen. De första myrarna uppstod 10 000 år sedan när inlandsisen smälte. Myrar uppkommer när skog försumpas och när sjöar växer igen.

Myrarna blir allt ovanligare, men de är också många organismers enda hem. Myrar och skogar är nyttiga för människan. De erbjuder s.k. ekosystemstjänster. Myrarna fördröjer avrinningen, renar vatten och binder kol. De är trevliga platser för utflykter och naturupplevelser. Torvproduktionen är ju också en tjänst, men torvtäkten förstör hela ekosystemet och de andra tjänsterna det erbjuder.