Myren

På försommaren lönar det sig att göra en utflykt till en myr för att uppleva dess färger och aromatiska dofter. Getporsbevuxna tallmyrar är naturens egna rododendronparker, för båda hör till släktet ljungväxter. Vid tjärnens strand blommar vattenklöver och kråkklöver. På skuggiga gran- och lövkärr bildar skogsfräken granskogar i miniatyrformat och med litet tur kan du höra mindre flugsnapparens vemodiga versrad.

När det inte är sommar är myren en plats där du kan varva ner och vara närvarande i stunden. Under senhösten störs du inte av bromsar eller myggor. Du kan plocka tranbär tills snön täcker myren och på våren när snön smälter. Vitmossorna glöder ställvis av färg ännu i november-december. Några växter är vintergröna, de bevarar sina blad hela vintern, till exempel tall, getpors, kråkbär och rosling. Allmänna frostfjärilen tål köld, du kan se den flyga ännu i november.

På myrarna finner du spår från mycket länge sedan och rödlistade arter

I Esbo, liksom i övriga Finland, har hälften av myrarna dikats ut. Det är därför av särskild vikt att slå vakt om den värdefulla naturen som vi har kvar. De vanligaste myrarna i Esbo är tallmossarna och tallkärren. Därefter följer gran- och lövkärren och fattigkärren. I Esbo är myrarna huvudsakligen näringsfattiga högmossar och starrdominerade myrar. I myrarnas djup finns minnen från det förflutna, till exempel nötter av sjönöten, som försvann från våra breddgrader för tusentals år sedan.

När de orörda myrarna har minskat har också myrarnas arter blivit hotade. Rödlistade arter som förekommer i Esbo är småsileshår, kärrknipprot och platt spretmossa. På tjärnarna trivs smålommen och den pudrade kärrtrollsländan. Den sistnämnda är fredad i art- och habitatdirektivet. Flera av de värdefullaste myrarna i Esbo har skyddats i lag. Till dessa myrar hör Tremanskärr, Långkärr i Lahnus och fattigkärren och strandängarna vid Grundträsk. Det finns också flera regionalt värdefulla myrar i Esbo som inte är fridlysta.

Tremanskärr – pärlan bland myrarna i Esbo

Flaggskeppet bland myrarna i Esbo är Tremanskärr, som ingår i Natura 2000-nätverket. Arealen är 45 hektar. Tack vare fridlysningen har mossen bevarats i orört tillstånd. Mossen är ett av de mångsidigaste myrkomplexen i huvudstadsregionen. Det lättaste sättet att göra en utflykt på Tremanskärrs naturstig. Du kan ladda ner och skriva ut broschyren om Tremanskärrs naturstig. Där finns också en karta som visar naturstigens läge i Esbo.