Skogsnatur

I Esbo är olika slags moskogar vanligast. Det finns också sällsynta, frodiga små lundar, ädla träd som trivs i sydligaste Finland och hasselbuskar. Alla bidrar de till skogens mångfald. Skogen är mycket varierande, i synnerhet i norra Esbo. Här växlar det häftigt mellan tallskog på bergen, skog på sluttningarna och skogskärr i svackorna. Terrängen formades av istiden.

Allmänna och rara djur, växter och svampar i skogen

I den mångfaldiga naturen trivs en mångfald av arter. Största delen av de rödlistade arterna i Finland bor i skogen, i synnerhet i orörd, gammal skog, som blir allt ovanligare. För att arterna som trivs i skogen ska bevaras får de lämpliga skogarna inte isoleras från varandra av till exempel bebyggelse. Staden ser därför till att grönområdena bildar ett nätverk och att de ekologiska korridorerna mellan dessa bevaras.

Till de största djuren i skogen hör vitsvanshjorten och rådjuret, som båda är allmänna i Esbo, samt naturligtvis den mäktiga älgen. I skogarna i norra Esbo förekommer något lodjur och björnar kommer på besök då och då. Lämningar av den fredade flygekorren påträffas mångenstädes, ända ner i södra Esbo, men den storögda flygekorren är det svårare att få syn på. Den fladdermus som trivs bäst i skogsmiljö är mustaschfladdermusen.

Många fåglar, såsom de regionalt hotade tjäder, tretåiga hackspett och mindre flugsnappare, behöver naturskogar utan störningar. I de kargare tallskogarna på bergen trivs nattskärran och trädlärkan.

I skogarnas dunkel bor en stor mängd insektsarter och andra småkryp. Där finns också ett mångsidigt artbestånd av växter och svampar. Av den akut hotade gröna sköldmossan har nya förekomster påträffats.

Rötträd är en viktig del av skogens kretslopp

I naturen går ingenting till spillo. Murknande träd är en viktig del av skogens kretslopp. I dem nedbryts näringsämnena så att de kan användas på nytt. Ett stort, mångsidigt gäng av organismer har specialiserat sig på nedbrytningen. De får näring och skydd i det murknande trädet.

På murkna träd lever bland annat tickor, slemsvampar, skalbaggar och andra insekter samt många slags mossor och lavar. Många arter är specialiserade på ett visst slags rötträd. De olika nedbrytarna har olika uppgifter vid nedbrytningen. I tur och ordning sköter de sitt jobb på rötträdet. Det är inte bara småkrypen som behöver rötträd. Fladdermössen, flygekorren och många fåglar behöver lagom murkna hålträd att äta i, bo i och söka skydd. Ett rötträd är alltid tillfälligt. Därför är det viktigt att det uppstår tillräckligt med nya rötträd i skogen.

I en ekonomiskog är mängden rötträd endast några procent i förhållande till mängden i en lika stor naturskog. Därför är största delen av de rödlistade arterna i Finland arter som behöver rötträd, åtminstone i något skede av livscykeln. Många av de minsta arterna i skogen är dessutom fortfarande bristfälligt kända.