Vatten

I Esbo finns det många slag av vattendrag; bäckar, diken, sjöar och hav. Största delen av sjöarna finns på Noux sjöplatå och i de centrala delarna av Esbo.

I Esbo är det möjligt att njuta av bäckarnas porl, beundra vågornas glitter och stormar på havsstränderna. Rekreationen sker ofta vid vattnet där man fiskar, åker båt, simmar, skidar eller bara beundrar vattennaturen. Också Esbos tillväxtunderlag har varit vatten och vattendrag. De har fungerat som farleder samt gett näring, vattenkraft och dricksvatten.

Vattendragens och havsområdenas vattenkvalitet kontrolleras regelbundet

Esbo stad följer regelbundet upp vattnets kvalitet i vissa sjöar, åar, bäckar och havsområden. Genom undersökningar fås information om eventuella förändringar och om inverkan av iståndsättningen.

Den årliga uppföljningen av vattenkvaliteten görs i Bodom träsk, Grundträsk, Hannusträsket, Lukträsket, Långträsk, Kalajärvi och Klappträsk. Vattendrag som det tas prover ur är Esboån, Lambrobäcken, Glimsån, Glomsån, Monikkobäcken, Gumböleån, Mankån och Finnobäcken.

Faktorer som påverkar vattenkvaliteten är naturlig urlakning och den spridda näringsbelastningen från jordbruk och glesbebyggelse som inte är ansluten till avloppsnätet. Flera av de undersökta bäckarna och sjöarna är till sin natur näringsrika och grumliga av lera. I tätt bebyggda områden belastas vattendragen särskilt av föroreningar från dagvattnet.

Havsområdets tillstånd i Esbo följs huvudsakligen upp i samband med skyldigheten att kontrollera verkan av avloppsvattnet från Finno i Esbo och Viksbacka i Helsingfors. Även aktörer i området Käringmossen-Vinkelkärr är skyldiga att observera följderna av sin verksamhet på bland annat ytvattnet. Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, som ansvarar för vattenförsörjningen, följer upp vattenkvaliteten i vattentäktsvattendraget Långträsk i Noux.