Stadsträdgårdens funktioner

Förråd och anskaffning

I stadsträdgården finns ett förråd som betjänar såväl gatu- och grönområdesbyggandet som stadens grönsektor och andra enheter. Här förvarar vi bland annat lekredskap och sopkärl.

Stadsträdgården upphandlar, anskaffar och lagerför till exempel trädgårdsgödsel, jord, växtskyddsmedel, täckmaterial, sommarblommor och buskar, perenner och små gatu- och parkträdsplantor för Esbo stad.

Kompostering och jordproduktion

Stadsträdgården har komposterat hästgödsel och trädgårdsavfall i 30 år. Det nuvarande kompostfältet togs i bruk 2003. Fältet är 0,7 hektar stort.

I kompostfältet komposteras växtavfall och hästgödsel samt torrströ som finns bland spillet, såsom torv och halm. Under komposteringen tillsätts sand och torv.

Hästgödsel kommer till kompostfältet från flera hästgårdar. Man har ett skriftligt avtal med samtliga gårdar och gårdarna betalar för att lämna in hästgödsel. Trädgårdsavfall kommer från stadens egna enheter.

I kompostfältet hanteras årligen högst 4 000 ton hästgödsel och högst 3 500 ton trädgårdsavfall. Årligen produceras cirka 4 000 ton jord. Verksamheten är i enlighet med miljöskyddslagen.

Träd i trädparken
I trädbanken odlas träd för stadens behov. Bild: Veli Turpeinen

Produktion av gatuträd

I stadsträdgården odlas stora gatu- och parkträd för stadens egna objekt. Man samarbetar med såväl planerarna som gatu- och grönområdesbyggarna, grönsektorn och entreprenörerna.

Trädproduktionsområdet är sex hektar stort och i genomsnitt växer här 1 000 träd samtidigt. De vanligaste träden är olika sorters ekar och lindar, hästkastanj, skogslönn och vresalm.

Vi utvecklar verksamheten genom att testa nya trädarter som bättre motsvarar framtida behov med tanke på sjukdomshärdighet och andra förändringar i förhållandena till följd av klimatförändringen.

Odling av säsongsväxter

Vi odlar största delen av de sommarblommor som behövs i staden och utarbetar sommarblomsplanerna för objekten vid grönsektorns enheter.

Vi förfogar över ett ungefär 500 kvadratmeter stort växthus som byggdes 1995. Stadsträdgården producerar själv mindre sommarblomspartier, nya arter, moduler, jordstockar och stora centralväxter som ska övervintras.

Träslöjdshallen

Träslöjdshallen bedrivs som en del av stadsträdgården och här tillverkas olika träprodukter för stadens och dess invånares behov.

Den bäst kända produkten torde vara Hagalundsbänken som tillverkats ända sedan 1960-talet. Bänkarna tillverkas och sprutmålas i hallen. De huvudsakliga färgerna är vitt, grönt, rött och orange.

I vår stad finns ett stort antal lekparker för vilka vi tillverkar förvaringslådor för lekredskap och färggranna skulpterade träfigurer. Bara fantasin sätter gränser för skulpturerna som ger glädje till barn generation efter generation och är mycket populära lekredskap.

I träslöjdshallen tillverkas även skyltar och tavlor för stadens naturstigar, hundrastgårdar och koloniträdgårdar. Arbetsuppgifterna omfattar även mycket reparationer och till exempel tillverkning av omklädningshytter, terrasser och förrådshus.

Lekredskap som tillverkats i stadsträdgårdens träslöjdshall

Lekredskap som tillverkats i stadsträdgårdens träslöjdshall. Bild: Pasi Niskanen