Stadsträdgårdens historia

Esbo stadsträdgård och dess placering började planeras 1974. Ungefär samtidigt planerades även planläggningen av Köklax och en eventuell utbyggnad av industriområdet. På landskapsarkitekt Aina Harju-Söderbergs förslag började man planera stadsträdgården till området mellan Köklax industriområde och centralparken.

Stadsträdgårdsmästarna började undersöka dalen i Fantsby i Köklax. Betesmarkerna där hade ursprungligen tillhört tre gårdar. Gården på Esbo ås sida hette Ervast, den mellersta gården Jofs och gården på Stensviks sida Smeds. På den tiden var Ervast och Smeds redan i Esbo stads ägo, medan Jofs gård ägdes av ett dödsbo. Mellan Jofs och Smeds låg även den lilla tomten som tillhörde gården Vingåker, med en areal på 0,5 hektar.

I mars 1976 lade Esbo tekniska verk fram som förslag till fastighetsnämnden att området enligt planen skulle reserveras för stadsträdgården och att man skulle försöka lösa in de privatägda markområdena som tillhörde Jofs och Vingåker och ansluta dem till området.

Stadsträdgårdens område, historisk flygbild från 1996
Stadsträdgårdens område 1996. Bild: Tage Strandström

Verksamheten i stadsträdgården började våren 1976 när man anlade färdig gräsmatta på Smeds åkrar. Till åkrarna flyttades även träd och buskar som man var tvungen att ta bort från andra ställen i staden där man byggde infrastruktur. Dessutom planterades mindre plantor för att växa till sig. I området låg en gammal lada, som rustades upp för att användas som socialutrymmen för personalen.

Allteftersom plantodlingen utvidgades rustade man upp och dränerade åkrarna för att åstadkomma bättre odlingsförhållanden. År 1979 köpte staden Jofs gård. En del av de gamla byggnaderna måste rivas eftersom de var i dåligt skick. Det fanns planer på att bygga huvudbyggnaden till kurslokaler för gatuavdelningen, tjänstebostad eller bas för friluftsverksamheten och även planer på att göra om hela gårdshelheten till en husdjursgård. Tekniska verket påminde dock om förslaget från 1976 enligt vilket lokalerna skulle användas av stadsträdgården.

Jofs huvudbyggnad upprustades för stadsträdgården under 1981 och 1982. Snart ville även ägarna av Vingåkers gård sälja sin tomt till staden. Hösten 1982 kunde markområdena användas av stadsträdgården.

Tekniska nämnden godkände generalplanen för stadsträdgårdens byggnadsområde samt ritningsutkasten för träslöjdshallen och förrådsbyggnaderna i juni 1983. På våren under Gröna Året 1985 firades invigningen av träslöjdshallen. Förrådsbyggnaderna färdigställdes året efter. De nya socialutrymmena byggdes 2003.