Flera parkprojekt pågår

Vi utvecklar stadens servicenät genom att bygga nya parker med olika aktiviteter och friluftsvägar samt genom att iståndsätta och underhålla lekplatser, motionsområden, hundrastgårdar, grönområden, parker och konstruktioner i dessa.

För parker som är i dåligt skick görs planer för ombyggnad. När nya parker byggs beaktas kraven i detaljplanen samt stadsbildsmässiga utgångspunkter. Därtill undersöks jordmånens byggbarhet, växtligheten i området och olika lösningar för dränering. Ofta påverkas planerna också av naturens mångfald och den lokala historien.

Planerna görs i växelverkan med invånarna och övriga användare. Vid byggandet av nya gator beaktas planteringar längs gatukanterna. Planteringarna planeras omsorgsfullt så att de passar in i respektive miljö. I planerna granskas hurdana behov det finns med tanke på terräng, dränering, växtlighet, konstruktioner, möbler och utrustning samt hur området anknyter till gator, tomter och eventuella strandområden i omgivningen.