Ritvas skog – Esbos hemskog

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Esbo stad har grundat en hemskog, dvs. frivilligt skyddat 27 hektar skog. Genom att grunda en hemskog deltar Esbo stad i WWF:s Hemskogskampanj. Tack vare hemskogen förbättras skogens naturvärden och rekreationsmöjligheter. Hemskogen i Esbo kallas Ritvas skog efter stadens framlidna miljöchef Ritva Veijonen.

Ritvas skog ligger i Centralparken mellan Mössenkärr (Mössenträsket) och bostadsområdet i Suna. Skogen består huvudsakligen av lundartad, torr moskog som är 90–100 år gammal. I områdets mitt kommer andelen murkna träd att öka under de kommande åren. Dessutom kännetecknas skogen av ljusa gläntor som är typiska för gamla skogar i naturtillstånd.

Genom området går en friluftsled. Där ska det finnas informationstavlor som berättar om Esbos hemskog och om skyddandet av Finlands skogsnatur. Ritvas skog fungerar också som ett bra lärobjekt för skolorna.

Hemskogen grundar sig på skogsägarens frivilliga beslut att bevara sin käraste skog för kommande generationer. Skogens värde kan till exempel basera sig på dess skönhet, känslovärde eller rika natur. Hemskogen respekterar ofta minnet av en närstående eller viktig människa. Beslutet om fridlysning är inte juridiskt bindande och avtalet kan sägas upp vid behov.