Centralparken – en naturpärla mitt i staden

Centralparken är ett naturområde mitt i Esbo som består av skogar, ängar, berg och kärr. Centralparken är 880 hektar stor och den är en viktig frilufts- och rekreationsplats för alla huvudstadsbor. Centralparken är Esbos näst största enhetliga naturområde efter Noux nationalpark. Ur ekologisk synvinkel tryggar den en viktig förbindelse från havet ända till Noux insjöplatå.

Finnovägen går tvärs genom Centralparken. Östra delen av Centralparken är mer bekant för Esbobor. Därför finns de mest använda friluftslederna där: från Södrik och Kurängen till Bolarskog, Olars och Hemtans. Den viktigaste friluftsleden väster om Finnovägen går mellan Fantsby och Ladusved.

Till sin form liknar Centralparken en rosett. Rosettens knut är Söderskogsåkrarna invid Finnovägen, och öglorna utgörs av den östra och västra parken. Med åren har ändå byggandet i närheten av Centralparken minskat på parkens areal och trasat till rosetten.

Läs mer i broschyren om Centralparken.

En mångsidig terräng och rikligt med den finska skogens arter

På grund av sin storlek ryms det mångsidig terräng i Centralparken. Största delen av parken består av moskog täckt av blåbärsris samt torrare bergstallskogar och bergsåsar, bland vilka det finns lundartade moar samt frodiga lundar och kärr.

Fräken, ormbunkar, sippor, vintergrönor, lysingar och orkidéer är vanliga växtarter i området. Trädbeståndet varierar från höga granar till ljusa vårtbjörkar och klibbalar. I Centralparken finns också ängar och igenvuxna åkrar samt några kärr.

Parkens djurliv är normalt för den finska skogen. I skogen kan du stöta på harar, mårdhundar, ekorrar och rådjur samt ibland också på älgar, rävar och grävlingar. I Centralparken kan du höra sång av bland annat bofink, lövsångare, trädpiplärka, rödhake, gärdsmyg, trastar, mesar samt mindre flugsnappare som är sällsyntare. Också järpe, morkulla och spillkråka kan du se eller höra i Centralparken.

Bekanta dig närmare och ge dig ut på en upptäcktsfärd i naturen i Centralparkens olika områden:

Storåkern, Olars och Bolomaren

Hemtans hassellundsbacke, även kallad Vassholmsbergets hassellundsbacke, är ett område där det växer hassel, liksom Orrbergens hassellund i närheten. Orrbergens skogsområde utgör den mest representativa gammelskogen i Centralparken. Dess ljungbeklädda och lavbevuxna berg samt säsongbäck skuggas av granskog. Hemtansbäckens dal som ligger söder om hassellunden, är en bäckdal mellan branter av urskogsliknande granskog.

Soldatängens lund och omgivningen kring Hemtansbäcken är populära häckningsplatser för fåglar. Där kan du se skogsduvan eller svarthättan häcka. I närheten av Storåkern kan du upptäcka spillkråkan, tofsvipan, näktergalen och lärkan. Kockbyskogen är också ett viktigt fågelområde, där gärdsmygen, grönsångaren och trädkryparen trivs.

Frisansberget söder om Bolomaren är en bergsrygg intill Centralparken som du gärna ska bekanta dig med innan du kliver in i själva parken. Från toppen av berget har du fin utsikt mot Gäddviks vattentorn och ända fram till havet. På Frisansberget växer många slags naturtyper från lundar till berg i dagen. Frisberget är intressant särskilt på grund av spåren av en strand från istiden. På klippor som idag ligger 30 meter över havsytan finns spår som inlandsisen lämnat. Mitt i skogen, högt ovanför havsytan på berget finns ett fattigkärr från vilken en bäck flyter ner längs den branta bergsryggen. På Frisansberget finns också flera flyttblock samt i norra delen en liten källa. På berget trivs också blåbären, som du kan ta för dig av på hösten.

Vid Bolomaren börjar Finnobäckens dal, som är en av Esbos mest betydande ådalar samt en viktig ekologisk förbindelse mellan Centralparken och havskusten. Bland värdefulla geologiska objekt i Esbo finns två i Bolomaren: Centralparkens flyttblock är ett 3 meter högt rapakiviblock och Malmbackas flyttblock ett 2 meter högt rapakiviblock.

Flyttblocken är bevis på glaciärens transportförmåga, eftersom flyttblocken i Finland enligt undersökningar härstammar från trakten av Viborg. I närheten av Bolarskogs sjukhus har man stött på nordisk fladdermus.

Suna, Kurängen och Lillhemt

Mellan Sunas och Mössenkärrs bostadsområden ligger Ritvas skog. Där kan du beundra upp till 100 år gamla träd i en grönskande omgivning av lundar, moar och skogskärr. Ritvas skog är en 27 hektar stor hemskog som grundats till minne av stadens framlidna miljöchef Ritva Veijonen. Hemskogen har skyddats genom ett avtal mellan Esbo stad och WWF.

På dammen i Mössenkärr kan du få syn på den rödögda svarthakedoppingen och på Mössenkärrs äng kan du beundra smörblommor, brudborstar och röllekor samt fjärilar som trivs i deras närhet. Intill Mössenkärr ligger två jättegrytor, som skapats under istiden då smältvatten från glaciären fått en stor sten att rotera på platsen, vilket lett till en symmetrisk och slätytad grop.

Bredvid jättegrytorna finns ett en meter högt flyttblock. Rönnängen är en hävdad biotop där du kan inhämta den starka doften av älggräs eller smaka på smultron. På Majkärrs skyddsområde finns flera vackra skogskärrarter i naturligt tillstånd, vilka kantas av en stig som vägleder besökaren. Om våren fylls skogskärren av den vita vattenklövern, som på sensommaren får ge vika för hjortronen.

Öster om Majkärr finns Lillträskbergets naturskyddsområde, där mossor och lavar bekläder klipporna och torrfuror och rötträd fyller skogen. Kalmossen Lillträsk, det vill säga Hemtanskärr, har formats när den forna havsviken avsnördes till en insjöbäck för cirka 3 000 år sedan och sedan blev till ett kärr.

Insjöbäcken växte slutligen igen under 1900-talet och formade kalmossen Lillträsk. Här förekommer ett flertal skogskärrarter och starrbevuxet fattigkärr. I Hemtanskärr växer hirsstarr, kärrbräken och granbräken, som är sällsynta i huvudstadsregionen. Också kärrets mossarter är mycket unika. Där växer hela 18 olika vitmossor.

Över hälften av kalmossen Lillträsk är fortfarande i naturtillstånd. Kärren i Majkärr, Lillträskberget och Lillträsk är tillsammans ur naturskyddsperspektiv ett av de mest värdefulla naturobjekten i Centralparken.

Man har också påträffat fladdermöss i närheten av Lillhemt. Den nordiska fladdermusen och mustaschfladdermusen övernattar gärna i bostadsområden, så det lönar sig att spana efter flygande fladdermöss när det börjar skymma. I Kurskogen har man fått syn på flygekorrar. Suna, Kurängen och Lillhemt har också ett rikligt fågelbestånd: där kan du upptäcka upp till 48 fågelarter.

På området växer också den för södra Finland sällsynta knäroten vars vita blommor du kan beundra i juli.

Tillisbacken, Fantsby, Stadsberget och Ladusved

Invid naturstigen som löper runt Finno reningsverks utjämningsbassäng Finnoviken finns två fågeltorn. Bassängen Finnoviken är ett utmärkt ställe att iaktta fåglar eftersom det finns rikligt av dem här och du kommer nära fåglarna. Till områdets mest betydande häckningsarter hör bland annat rörhönan och svarthakedoppingen. Runt bassängen löper en naturstig som du når från parkeringsområdet öster om Sälörsvägen.

I Tillisbacken finns också det geologiskt värdefulla Tillisbackens förvittrade rapakiviblock. I närheten av Tillisbackens rapakiviblock finns Gråkärrets öppna och gräsbevuxna myrområde. I Ladusved väster om Finnovägen, 100 meter norr om Foderlövsgränden kan du beundra bevis på hur stark jordskorpan är på ställen där yngre rödaktiga granitstrimmor korsar mörk hornbländegnejs. Hornblände är även Nylands landskapssten.

Fantsby äng är en gammal fårhage och åker, som har eutrofierats och omvandlats till ett habitat för ängskavel, kvickrot, hundkäx och smörblomma. Ängen har också några berg i dagen, där det växer åkerviol, sparvvicker, kärleksört och råttsvans. Dessutom omvandlas en del av ängen om sommaren till en våtmark, där älggräset frodas. För färgprakten står sandnarv, vårförgätmigej och gulmåra med sina vita, blå och gula blommor.

På ängen trivs också många fjärilsarter. De vanligaste arterna på den fuktiga ängen är mindre tåtelsmygare, darrgräsfjärilen, luktgräsfjärilen och gullbrokigt slåtterfly. Bland den mer trädrika delen av ängen flyger den rödlistade sälgskinnefjärilen och vågbandat ordensfly. Beaktansvärda arter är också midsommarblåvinge och liten bastardsvärmare.

Skogen på Nissbacken och Gråbergsbacken domineras av björk, sälg, gran, lönn, hägg, al, asp och rönn. I lövskogen trivs näktergalen, koltrasten, ringduvan, gärdsmygen, svarthättan, grönsångaren och trädkryparen. På Nissbacken finns också Centralparken mest representativa lund, där det växer rikligt med hassel.

Skogarna i Risskogen och Fantsskogen är i naturtillstånd och populära bland fåglar. I Risskogen häckar bland annat mindre flugsnapparen, lundsångaren, gärdsmygen och svarthättan. Fantsskogens fågelbestånd är ett av Centralparkens största, och där kan du påträffa, förutom de arter som trivs i Risskogen, skogsduvan och spilkråkan. Områdets skogar är frodiga och domineras av gamla aspar och granar. I de gamla grandungarna trivs knäroten och längs bäckarna gullpudran. Finnkärrs dal har flera små tallmossar och öppna kärr.

I Ladusved, norr om Lillängen och i närheten av Finnovägen, har man observerat en flygekorrhona, vilket inte är att undra på då området innehåller rikligt med olika storleks och ålders murkna näringsträd för flygekorren. I Finnobäcken, som rinner genom Centralparken, kan du däremot upptäcka öringar.

I Ladusved, norr om Lillängen och i närheten av Finnovägen, har man observerat en flygekorrhona, vilket inte är att undra på då området innehåller rikligt med olika storleks och ålders murkna näringsträd för flygekorren. I Finnobäcken, som rinner genom Centralparken, kan du däremot upptäcka öringar.

Söderskog sträcker sig på båda sidorna om Finnovägen och den traditionella landsbygdsmiljön. Öster om Finnovägen domineras landskapet av Söderskogs åkrar som fortfarande odlas. Längs med Finnovägen växer backnejlika, toppklocka, gulmåra, blåklocka samt den sällsynta piggstarren. I de lantliga miljöerna ruvar ladusvalan, buskskvättan, staren, hämplingen, rosenfinken och ortolansparven.

Motionera och njuta av friluftslivet året runt

Förutom att du kan uppleva naturen kan du också motionera och njuta av friluftslivet i Centralparken. Terrängen lämpar sig utmärkt för vandring, jogging, cykling, skidåkning och orientering samt om hösten bär- och svampplockning med hela familjen.

Läs mer om naturstigen Hackspettsrundan i Centralparken och ta med dig en broschyr om naturstigen.

Keskuspuiston kartta