Naturstigar

I Esbo finns allt som allt 26 naturstigar, av vilka staden underhåller nio. Stadens naturstigar finns på olika håll i Esbo och de ger en bra bild av naturens mångsidighet och mångfald i Esbo.

Du kan vandra längs naturstigarna i vanliga fritidsskor. Med undantag av regniga dagar behövs inte gummistövlar. På de våtaste platserna har det byggts spångar och vid de brantaste bergen finns trappor. Stadens naturstigar har skyltning, och rutterna är markerade antingen med gröna band som utmärker naturstigarna eller med gulmålade märken. Vid ett flertal naturstigar finns fågeltorn där du kan observera sjöfåglar. På de flesta naturstigar ordnas det också guidade utflykter.

För vissa naturstigar har det publicerats broschyrer som du kan skriva ut, ta med dig i elektroniskt format eller hämta gratis på samservicekontoren, miljöcentralen i Esbo och Naturens hus Villa Elfvik. Upplagorna av äldre broschyrer är redan slut och fler upplagor av dem trycks inte. Information om broschyrerna och tillgången till dem finns vid informationen om respektive naturstig.

Esbo stads naturstigar:

Finnos naturstig

Den 1,6 kilometer långa stigen går runt Finnovikens bassäng vid Finno reningsverk. Stigen erbjuder utmärkta möjligheter att observera det mångsidiga och rikliga fågelbeståndet i våtmarken. Finnos styrka ligger i att man kommer åt att observera fåglar på mycket nära håll och man klarar sig bra utan teleskop. Vid stigen finns två fågeltorn samt tavlor om växter och djur i området.

Till stigen kommer man bland annat via parkeringsområdet vid Sälörsvägen eller via Strandpromenaden nära reningsverket. Stigen har restaurerats år 2009 och den är lätt att vandra även med barnvagn. Stigen upprätthålls av Esbo miljöcentral.

Hanikkas naturstig

Naturstigen i Hanikka slingrar mellan Svinösund, Kaitviken och Sökö sund. Stigen är omkring 5 kilometer lång, och det tar ett par timmar att gå den. Naturen i Hanikkaområdet är mångskiftande: du möts av klibbalar, bergstallar och däremellan grandominerade blandskogar. Stigen går ställvis på berg, på fuktiga ställen finns det spångar. Stigen lämpar sig bäst för dem som har bra kondition och är vana att röra sig till fots.

De 14 skyltarna berättar bl.a. om Kaitvikens rikliga fågelbestånd, bronsåldersgravar, istidens spår samt skogs- och strandlandskap. Från fågeltornet kan du beskåda Kaitvikens vattenfåglar.

Du kommer till stigen till exempel via Svinösund, parkeringsplatsen vid Sommarövägens motionsslinga och Nedergårdsvägens busshållplatser. När du ger dig ut på naturstigen, ta med broschyren Naturstigen i Hanikka.

Hackspettsrundan i Centralparken

Hackspettsrundan i Centralparken är cirka 3 kilometer lång, men det går bra att gå bara en del av den. Naturstigen har skyltning och längs den finns fem tavlor med hjälp av vilka det är lätt att bekanta sig med Centralparkens mångsidiga natur. Hackspettsrundan följer gamla skogsstigar och är ställvis svårframkomlig. På de allra fuktigaste platserna finns det emellertid spångar som gör det lättare att röra sig.

Stigen upprätthålls av Esbo miljöcentral. När du ger dig ut på naturstigen kan du ta med broschyren Hackspettsrundan i Centralparken.

Bredvikens naturstig

Den 2,9 kilometer långa stigen går genom Bredvikens naturskyddsområde nära stranden, från Naturens hus Villa Elfvik till Otnäs fågeltorn. Det lönar sig att besöka Bredviken speciellt om våren, då flockar med tusentals flyttfåglar kommer för att vila i viken. Från fågeltornet och stigen kan man observera naturen utan att störa den. Stigen har inga informationstavlor.

En stor del av rutten går på smala spångar. Stigen är framkomlig i fritidsskor. Vid regnväder kan spångarna vara hala. Man kommer till stigen från Villa Elfvik och Maskinbyggarvägen i Otnäs. Stigen upprätthålls av Forststyrelsens naturtjänster.

Oitans naturstig

Oitans naturstig är 1,5 kilometer lång. Den går huvudsakligen genom naturskyddsområdet vid Oitån nära Oitans friluftscenter. Den slingrande naturstigen startar vid den före detta huvudbyggnaden på Oitans gård. Terrängen är huvudsakligen granskog och stigen är relativt lätt att vandra. I bergsluttningen i slutet av stigen finns trappor som gör det lättare att gå. Strandskogen vid Bodom träsk och klibbalskärret skapar variation på rutten. Längs stigen finns tavlor som berättar om områdets natur. Stigen upprätthålls av Esbo stads idrottstjänster.

Olars hälsonaturstig

Olars hälsonaturstig är en naturstig i Kockbyskogen i centralparken, där man kan uppleva fler element i naturen som har en positiv effekt på hälsan än genomsnittet. Längs den cirka 2,4 kilometer långa stigen finns åtta kontrollpunkter, med tre separata kontrolluppgifter i varje punkt. Du kan vandra längs hälsonaturstigen åt båda hållen och du behöver inte utföra kontrolluppgifterna i ordning.

Hälsonaturstigen nås enkelt till fots samt med cykel, offentliga transportmedel eller egen bil. Huvudingången till Kockbyskogen ligger vid den lilla parkeringsplatsen i korsningen av Oppibackavägen och Olarsgatan.

Olars naturhälsostig (pdf, 267 Kt)

Sorlams naturstig

Du når stigen från parkeringsplatsen vid Noux friluftsstuga i Brobacka, där skyltar visar vägen till stigen. Sorlams naturstig slingrar i varierande skogsterräng huvudsakligen på naturskyddsområdet. Området kännetecknas av branta berg, djupa bäckdalar mellan dem och ställvis urskogsliknande barrskog. Längs stigen kan du kika in i Sorlams jättegrytor och Jättens grotta och bekanta dig med andra intressanta geologiska objekt.

Stigen går längs bäckdalen vid Laihalampi till Sorlam och söderut längs en sprickdal och tillbaka till utgångspunkten.

Det finns fem tavlor på vägen. Stigen är ca 5 kilometer lång och det tar kring 1,5–2 timmar att gå den. Vid Sorlam finns ett grilltak där man kan äta medhavd matsäck eller grilla korv. Stigen består ställvis av stenar, trädrötter eller spångar, så den är inte lätt att gå. Stigen upprätthålls av Esbo idrottstjänster.

Tremanskärrs naturstig

Tremanskärrs naturstig är nästan 4 kilometer lång och går till stora delar genom ett naturskyddsområde. Tretton informationstavlor på vägen presenterar naturen i norra Esbo och Tremanskärrs högmosse. Det finns också två kortare stigar: en 2,8 kilometer lång stig runt Tremanskärr och en annan 3,4 kilometer lång via Kurkijärvi.

Början och slutet av naturstigen är en del av Kalajärvis motionsslinga. I närheten av Kurkijärvi och över Tremanskärr går stigen huvudsakligen på spångar.

Man kommer till stigen från parkeringsplatsen vid Vichtisvägen mittemot Pohjois-Espoon koulu och Kalajärven koulu. Stigen är framkomlig i fritidsskor, men vid regnväder kan spångarna vara hala. När du ger dig ut på naturstigen, ta med broschyren Tremanskärrs naturstig. Stigen upprätthålls av Esbo miljöcentral.

Träskändaparkens naturstig

Det finns två cirka 1 kilometer långa stigar att välja på i Träskända naturskyddsområde. De presenterar den gamla herrgårdsparken och de lummiga lundarna. På tavlorna presenteras fler än 30 inhemska och utländska träd- och buskarter. I guidehäftet för naturstigen berättas mer om parkens mångsidiga träd- och buskarter, om herrgårdsparkens byggnader och om platsens historia. Stigarna är lätta att gå och tillgängliga också med barnvagn. Stigen upprätthålls av Esbo stads stadsteknikcentral.

Villa Elfviks naturstigar

Vid Naturens hus Villa Elfvik börjar flera korta naturstigar i näromgivningen. Den 800 meter långa naturstigen Ut i naturen har sju skyltar som presenterar områdets historia, natur och Bredvikens naturskyddsområde på finska och svenska. Den engelskspråkiga broschyren kan du hämta i Naturens hus. Stigen börjar från huset och går mot stranden. När det inte finns snö kan du ta dig fram på rutten både med barnvagn och rullstol, liksom till fågeltornet. Det finns material med uppgifter som handlar om stigen för barn i olika åldrar. På vintern kan barnen ta med materialet I harens spår när de besöker stigen.

Barnens naturstig Kalle Kråkas stig tar vägen genom den gamla skogen. Stigar som riktar sig till vuxna är Bylandskapets historia och Historisk flora. Du kan bekanta dig med trädsorter på Trädartsstigen. Ytterligare information om naturstigarna kring Naturens hus hittar du på på Villa Elfviks webbplats.

Andra naturstigar:

Glimsåns naturstig

Pro Esbo å rf har planerat och byggt en stig längs Glimsån, som är cirka två kilometer lång och går från Träskända park till Glims gårdsmuseum. Den grönskande stigen övergår i sandväg vid Ingas och i asfalt vid Åbovägen. Vid forsarna vid Ingas och Jorv finns broar över ån, vilket gör det möjligt att gena till Kungsvägen.

Rutten vid ån har inte märkts ut i terrängen och det har inte heller byggts några broar eller spångar på stigen. Under vårens översvämningar kan en del av stigen ligga under vatten.

Hannusskogens naturstig

Föreningen Skydda Hannusträsk i Esbo rf underhåller en 3,5 kilometer lång naturstig mellan Hannusträsket och Västerleden. Längs stigen finns grandominerad moskog, tallskog, små kärr i svackor och ett gran- och lövkärr vid stranden av Hannusträsket. I närheten av naturstigen finns också olika geologiska objekt. Längs stigen finns tavlor som berättar om områdets natur. Stigen följer de gamla nätverken av stigar, men är ställvis svårframkomlig och vid regnväder mycket våt. Naturstigen har märkts enligt svårighetsgrad med olika färger och därtill ett naturstigsband.

Luks naturstig

Stigen upprätthålls av Helsingfors stad och skyltarna presenterar skogsnaturen i Luk, berättar hur skogen vårdas och skyddas samt berättar om områdets lokalhistoria. Det finns två stigar att välja mellan: den längre är 9 kilometer lång och den kortare 6 kilometer. Första biten är gemensam för de båda stigarna.

Rutten är markerad med vägmärken med en kottsymbol på. Varje naturobjekt har en numrerad tavla. Stigen går längs friluftsleder och är med undantag av några branta backar lättframkomlig. Till stigen kommer man från den gamla herrgården, som idag fungerar som friluftsstuga.

Ytterligare upplysningar om Naturstigarna i Luk på Helsingfors stads webbplats.

Nejonögestigen

Nejonögestigen är en 2 kilometer lång slinga som berättar om restaureringen av naturen i Noux nationalpark. Stigen är markerad i terrängen med kottmärken och längs den finns informationstavlor som berättar om restaureringen. I början och slutet av stigen finns branta backar, men i övrigt är stigen rätt så jämn att gå. Stigen har spångar och trappor. Den börjar vid Haukkalampis naturstuga.

Stigar i Noux:

Friluftsleder och naturstigar samt cykel- och ridstigar i Noux

Det är lättast att bekanta sig med Noux genom att gå längs de märkta lederna. Såväl nybörjare i friluftsliv som de med vildmarksvana hittar lämpliga utflyktsmål bland nationalparkens många naturstigar, slingor och övriga stigar. I Noux kan du göra utflykter också på cykel och hästrygg samt med rullstol och barnvagn. Välj en intressant stig och hitta ut i naturen!

Ytterligare upplysningar om lederna i Noux hittar du på Forststyrelsens webbplats.

Naturstigar på kartan: