Vanliga frågor om miljön och naturen

Natur, naturvård och djur

Vad ska jag ta mig till med en aggressiv fågel?

Försommaren är den vanligaste häckningstiden och då händer det ofta att fåglar som försvarar sina bon och ungar förorsakar problem för människorna. Alla fåglars honor, bon och ungar är fredade och får inte röras under häckningstiden till slutet av juli. Detta gäller både fridlysta arter och vanliga arter såsom skata, kråka, björktrast och gråtrut.

I allmänhet ska man vara tolerant och tålmodig mot trutar och kråkor som försvarar sina ungar. Ungarna är inte ungar så länge och det lugnar ner sig efter några dagar eller högst ett par veckor. Det är bäst att inte röra sig i närheten av boen och ungarna när de är små.

Om du måste, så kan du schasa honan en bit bort. Fåglar angriper endast sällan människor på riktigt. I vissa fall kan häckning på tak och andra besvärliga ställen förhindras med hjälp av metallnät, taggar eller liknande.

I vissa fall går det inte schasa eller undvika att röra sig nära boet, Lyft handen över huvudet så förhindrar du att honan angriper nära huvudet. Att gå med ett paraply i närheten av ungarna och boet är ett fågelvänligt sätt att ta skydd.

Får jag mata fåglar eller ekorrar på vintern?

Att mata ekorrar eller fåglar i tätorter är inte att rekommendera, eftersom det kan leda till att gårdar, balkonger och andra uteplatser smutsas ner av avföring. Djuren kan dessutom sprida smittsamma sjukdomar som t.ex. salmonella. Brödsmulorna på och kring matningsplatsen lockar råttor. Det är dock inte förbjudet att mata fåglar och ekorrar.

Om du matar, se till att platsen hålls hygienisk, och placera inte matningen intill bostäder eller lekplatser. Att lägga maten på marken rekommenderas inte. Välj en matningsapparat där avföringen inte kommer i kontakt med maten och maten inte faller till marken. Den omgivande jorden bör också renas och kalkas efter vintern. Om du hittar döda fåglar nära matningsplatsen, kontakta Esboregionens miljö- och hälsoskydd, tfn 09 8162 3900.

Vad ska jag ta mig till med det stora, störande beståndet av vitkindad gås?

Den vitkindade gåsen är fredad i naturvårdslagen och av EU. Du kan emellertid köra bort den vitkindade gåsen genom att gå raskt eller springa mot den. Det är effektivast att köra bort fåglarna genast när de kommit till platsen. De lär sig att undvika platser där de inte får vara i fred.

Vad ska jag göra när jag hittar ett skadat djur?

Högholmens vilddjurssjukhus sköter djur som behöver hjälp. När de är friska sätts de tillbaka i naturen. Telefonrådgivningen svarar dagligen kl. 12–13 på tfn 09 310 37887. Ser du en skadad älg kan du meddela polisen, tfn 09 525 4280, efter tjänstetid nödnumret 112.

Var ska jag lägga en död fälthare?

Harar och andra smådjur kan du lägga i blandavfallet.

Hur grundar jag en geocache?

Att söka en geocache hör till allemansrätten, men när söker den får du inte bryta mot lagen, till exempel ordningslagen. När du skapar en geocache ska du ha markägarens lov och du får inte skada något. Om du vill skapar en geocache på stadens mark, får du tillstånd av en markanvändningshandläggare på tomtenheten. Ring tomtenheten, tfn 09 816 21 (stadens växel) vardagar kl. 8.00–15.45 eller skicka e-post, tonttiyksikkö@espoo.fi.

Om du tänker gömma en geocache på ett naturskyddsområde eller annat område med värdefull natur är det bäst att du kontaktar miljöcentralen. På vissa områden begränsar nämligen fredningsbestämmelserna utplacering av en geocache. I ett sådant fall bör du också nämna i beskrivningen att gömman är belägen i ett naturskyddsområde, så att de som letar efter gömman vet att vara försiktiga. Miljöcentralens kundtjänst, tfn 09 8162 4832 och 09 8162 4842 kl. 10.00–15.00, e-post ymparisto@espoo.fi.

Var kan jag köpa en karta över Noux?

Grundkartor och friluftskartor säljs bl.a. i bokhandlar och på nätet, www.karttakauppa.fi. Kartor över nationalparkerna, bl.a. Noux nationalpark, kan du köpa i naturumet Haltia i Noux.

Diket mellan vägen och min tomt svämmar över. Vad ska jag göra?

Det är tomtägaren som ska hålla rent och snyggt på en obebyggd zon mot vägen högst 3 meter utanför tomtgränsen. Tomtägaren ska också se till att vägtrumman under tomtinfarten hålls öppen.

Om det finns en propp i diket som inte beror på försummad skötsel, tar staden hand om problemet. Läs mera om underhåll.

Invasiva arter och skadedjur

Vem ska jag meddela om invasiva arter, såsom jättelokan?

Eftersom jättelokan bland annat hotar barnens hälsa, ska du meddela markägaren. Gäller det stadens mark, kontakta Teknik- och miljösektorns kundtjänst tfn 09 8162 5000.

Hur förstör jag tryggt jättelokor på min gård?

Jättelokans sav skadar huden och det gör ont. Skydda alltså ansikte, händer (gummihandskar) och kropp ordentligt. Saven kan t.om. genomtränga en del textilier in på huden. Om du får sav på huden, tvätta genast med tvål och vatten. Känsliga personer kan få andnöd eller allergiska symptom av savens dunster. Ett eller några exemplar kan du ta bort genom att i ett så tidigt skede som möjligt kapa stammen eller roten på minst 10 centimeters djup, till exempel med en spetsig spade. Växtresterna ska torkas och därefter komposteras eller brännas.

Vi har råttor, gnagare eller ekorrar på fastigheten. Vad ska jag göra?

En allmän orsak till att råttorna förökar sig är att de har lätt att finna mat. Kontrollera därför att alla sopkärl och kompostorn är hela och täta. Byt ut de som är sönder, det kan hjälpa mot råttor. Det lönar sig också att plocka bort fallfrukt från gårdsplanen. Matning av fåglar på marken kan också det öka råttpopulationen. Staden sysslar inte med skadedjursbekämpning. Vid behov måste du själv köpa fällor eller gift (finns i järn- och trädgårdsaffärer) eller kontakta ett företag som bekämpar skadedjur.

När det blir kallt på hösten söker sig sorkar och möss inomhus för att söka skydd och mat. Du kan försöka hindra smågnagare och ekorrar att ta sig in i huset med nät på vädringsöppningar och andra hål. Smågnagare är utmärkta klättrare, så det lönar sig att också lägga ett nät på springan mellan väggen och taket. Då vädras det fortfarande, men gnagarna kommer inte in. Smågnagarna ryms igenom ett hål som är stort som en flaskhals. Välj alltså ett nät med maskor som är högst 5–7 millimeter stora.

Vi har något kräk hemma. Vad är de för något och hur blir jag av med dem?

Staden sysslar inte med skadedjursbekämpning. Sisatilojentuholaiset.fi visar bilder av olika småkryp och ger råd om bekämpning.

Sopor och avfallshantering

Vad ska jag göra med trädgårdsavfallet?

Det förnuftigaste är att kompostera det på tomten. Du kan också föra trädgårdsavfall till en Sortti-station. Det är förbjudet enligt lag att slänga trädgårdsavfall i allmänna parker eller skogar.

Var finner jag närmaste plats återvinningsplats?

Närmaste plats för olika slags avfall hittar du på www.kierratys.info.

Får jag slänga en söndrig mikrovågsugn i blandavfallet?

Nej, man får inte slänga el- och elektronikapparater i soporna. Det finns många insamlingsplatser för el- och elektronikapparater. Sök en insamlingsplats på www.kierratys.info.

Vart kan jag föra en gammal soffa?

Om soffan är i gott skick kan du föra den till en Återanvändningscentral. Om soffan är avfall, kan du föra den till en Sortti-station. Sortti-stationen hämtar till exempel möbler hemifrån. Det kostar 50 euro.

Varför kommer inte sopbilen?

Har du frågor om sophämtning, ring Helsingforsregionens miljötjänster, kundtjänsten, tfn 09 1561 2110. Du kan meddela om sopkärlet är överfullt till jate.kuljetuspalaute@hsy.fi. Om problemet fortsätter, tala med disponenten eller boendekommittén.

Vem kan jag meddela om en överfull skräpkorg på busshållplatsen?

Om överfulla skräpkorgar på allmänna platser kan du ringa teknik- och miljösektorns kundtjänst, tfn 09 8162 5000.

Jag hittade en soffa i diket, gamla bildäck och byggavfall i skogen. Vad ska jag göra?

Meddela om olovliga avstjälpningsplatser till miljöcentralen, ymparisto@espoo.fi. Meddela den noggranna platsen och vad där finns. Skicka gärna en bild. Du kan också ringa miljöcentralens kundtjänst, tfn 09 8162 4832 eller 09 8162 4842 vardagar kl. 10–15.

Det finns mycket skräp i parken. Kunde staden placera en skräpkorg där?

Det finns redan hundratals skräpkorgar runt om i stadens parker, men det behövs mera. Vi tar gärna emot förslag. Skicka ditt förslag eller ring teknik- och miljösektorns kundtjänst tfn 09 8162 5000.

Miljöövervakning

I min närbutik säljs hela tiden produkter som passerat sista försäljningsdagen och också annars lämnar hygienen övrigt att önska. Vad kan göra?

Ring Esboregionens miljö- och hälsoskydd, kundtjänsten, tfn 09 8162 3900 vardagar kl. 8.30–12.

Grannen bränner avfall och kvistar på gården så att jag inte kan torka byket utomhus. Hur får jag det att ta slut?

Om ett vänligt samtal med grannen inte hjälper, kan du kontakta miljöcentralens kundtjänst, tfn 09 8162 4832 eller 09 8162 4842 vardagar kl. 10–15.

Vattnet i diket är alldeles grönt! Vad har hänt?

Fjärrvärmevattnet färgas grönt för att eventuella läckage ska upptäckas lättare. Fjärrvärmevattnet är inte giftigt. Grönt vatten i naturen kan alltså vara ett tecken på att fjärrvärmeröret har gått sönder. Om du observerar grönt vatten, meddela gärna Fortums felanmälningstjänst 0800-1-90090 vardagar kl. 8-18. Att ringa till numret är gratis.

Vattendraget har färgats rött. Vad är det frågan om?

Ett allmänt skäl till att vattnet är rödbrunt är att det innehåller stenmjöl från bergsborrning. Färgen kommer av granit och vattnet är inte farligt för miljön eller hälsan. Det rödaktiga vattnet kan härstamma från till exempel ett tunnelbygge eller borrningen av en värmebrunn. Det är inte alltid möjligt att samla upp allt stenmjöl ur vattnet från ett bygge på grund av att stenmjölet är så finkornigt och vattenmängden är stor. Havsvatten kan också färgas rött av pansaralgen Karlodinium veneficum.

Det finns olja i diket. Vad ska jag göra?

Om det i diket syns en oljelik hinna i regnbågens färger, kan det vara frågan om ett oljeutsläpp eller om en metallhinna som är ofarlig och vanlig i naturens vattendrag. Du kan kontrollera vilkendera det är frågan om genom att skära igenom ytan med en pinne. Om det är olja, återsluts ytan genast efter snittet till en jämn spegel. En metallhinna splittras däremot i skärvor.

Även små oljeutsläpp ska alltid meddelas till allmänna nödnumret 112. Om du är osäker på din observation eller utsläppet är mycket litet, kan du kontakta miljöcentralens kundtjänst, tfn 09 8162 4832 eller 09 8162 4842 vardagar kl. 10–15. Det är viktigt att du kontaktar någondera genast.

Var får jag tvätta min bil?

Du får tvätta din bil på din egen tomt. Tvättmedlet får inte innehålla lösningsmedel och tvättvattnet får inte rinna till ett dagvattenavlopp eller till ett öppet dike eller till grannens tomt. Vattnet ska alltså infiltreras i marken vid tvättplatsen. Använder du lösningsmedel ska bilen tvättas på en plats där det finns ett avlopp med oljeavskiljare.