Planerna för det naturnära småhusområdet i Högnäs läggs fram på nytt

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
04-03-2021 kl. 9.29

I Högnäs mellan Grundträsk och Bodom träsk planeras ett glest bebyggt och naturnära område med egnahemshus för cirka 260 invånare. I det nya förslaget har byggrätten i detaljplanen minskats anmärkningsvärt, så planen läggs fram på nytt i mars-april.

I Högnäs finns värdefull kulturmiljö och en del av ett Natura 2000 -natuskyddsområde
 

Högnäs är i huvudsak ett område med fritidsbostäder och egnahemshus som byggts på 1950- och 1960-talen. Den ursprungliga framtoningen har bevarats väl. Majoriteten av de nuvarande över 120 byggnaderna är mindre fritidsbostäder och ekonomibyggnader, men det finns också permanent bosättning. Högnäs är en del av den värdefulla kulturmiljön kring Bodom träsk och alldeles unikt med tanke på landskapet. I norr höjer sig näset mellan Bodom träsk och Grundträsk till en höjd på över 30 meter. Jordmånen är bördig, vilket har skapat goda förutsättningar för ädla lövträd och kulturväxter på gårdarna.

Grundträsk, dess strandängar och Högnäs norra del är en del av ett naturskyddsområde som ingår i nätverket Natura 2000. I detaljplanen får de beteckningen naturskyddsområde. Detaljplanen påverkar inte skyddsnivån i naturskyddsområdena. Hur skyddet genomförs styrs av planen för skötsel och användning av Noux nationalpark, som just nu uppdateras av Forststyrelsen.

Planområdet omfattar omkring 38 hektar och är till största delen i privat ägo. Områdets norra och östra delar hör till Grundträsks Natura 2000-område, som ägs av staten. Antalet fastigheter är sammanlagt över 60. I området har det byggts vatten- och avloppsnät under 2000-talet.

Detaljplaneringen möjliggör glest, kompletterande byggande
 

Målet är att bevara de nuvarande fritidsbostäderna och egnahemshusen samt bygga till på ett måttligt sätt. Det kompletterande byggandet baserar sig på den gamla fastighetsstrukturen. Varje privat markägare kan bygga minst ett egnahemshus till.

”Tomterna blir ovanligt glest bebyggda. Byggnaderna ska placeras så att de inte ligger i branta sluttningar eller viktiga växtlighetszoner eller på stränder”, säger planläggningsarkitekt Aila Valldén. Stränderna bevaras i så naturligt skick som möjligt. Trädbestånd och planteringar som är viktiga med tanke på landskapet bevaras. Detaljplanen styr också dagvattenhanteringen och byggsättet. På basis av Natura-konsekvensbedömningen har det nya planförslaget också bredare skyddszoner mot stränder och naturskyddsområdena än det gamla hade.

Gatunätet bevaras i huvudsak på nuvarande platser och gatorna blir smala men fungerande. Vid dimensioneringen av gatorna har man reserverat plats för en gång- och cykelbana längs med Paciusvägen och för en ny vändplats för bussar längre bort från Grundträsk än nu.

I Klangparken i områdets södra del reserveras plats för en liten lekpark. De gemensamma stränderna vid Bodom träsk kan med utgångspunkt i detaljplanen utvecklas för närrekreation och som båthamnar. Allmänna rekreationsområden har lagts till också i planområdets norra del så att behovet av rekreationsområden, som beror på ett ökande antal invånare, inte styrs till naturskyddsområdena.

Målet är att detaljplaneförslaget ska godkännas till slutet av år 2021
 

Detaljplaneringen inleddes eftersom det finns en hel del intresse att bygga i området, vilket synats som ansökningar om tillstånd. En detaljplan ger jämlikare möjligheter till kompletterande byggande och en bättre uppskattning av Natura-verkningarna än behandling av enskilda ansökningar om undantag.

Fullmäktige godkände det tidigare detaljplaneförslaget Högnäs år 2014, men den bereddes på nytt på grund av en rättelseuppmaning av närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Stadsplaneringsnämnden beslutade år 2018 att skära ner målet för antalet invånare till hälften. Hösten 2020 var förslaget till generalplan för norra och mellersta Esbo offentligt framlagt och det klargjorde områdets generalplansmässiga mål. Efter detta uppdaterades detaljplanens bedömning av Natura-verkningarna till att motsvara den ändrade planen och de närmare specificerade arterna som ligger till grund för naturskyddet.

Stadsplaneringsnämnden behandlar en ny framläggning av detaljplanen på sitt sammanträde 3.3.2021. En länk till föredragningslistans material finns på Esbo stads webbplats.

Efter framläggningen behandlar stadsplaneringsnämnden eventuella anmärkningar mot planen och Natura-konsekvensbedömningen som lämnats in. Efter att nämnden godkänt detaljplanen behandlas den av stadsstyrelsen och godkänns slutligen av fullmäktige. 
 

Högnäs, planläggningsprojektets webbsida (på finska).

Mer information:

Planläggningsarkitekt Aila Valldén, tfn 043 825 1919