Planläggning

Markanvändningsplanering

Genom omsorgsfull planering av markanvändningen säkrar staden goda förutsättningar för stadens utveckling och lägger grunden för en trivsam och funktionerande livsmiljö. Stadsplaneringscentralen bereder generalplaner och detaljplaner.

Markanvändningsplaneringen jämkar mellan olika synpunkter och intressen. Enligt markanvändnings- och bygglagen ska alla som saken angår ges möjligheter att delta i beredningen, så att olika åsikter kommer fram i tid.

Kungörelser

Esbo stads kungörelser om detalj- och generalplaner.

Esbo stads markanvändnings- och gatuplaner kungörs i fortsättningen endast på webben

Framtidens Esbo skapas med generalplanen

I generalplanen anges principerna för den framtida markanvändningen. Generalplanen anger platserna för olika samhällsfunktioner, såsom boende, tjänster, arbetsplatser och rekreationsområden samt förbindelserna mellan dessa. Generalplanen styr detaljplaneringen. Generalplanering

Vad är en detaljplan?

Detaljplanen är en detaljerad markanvändningsplan som bygger på generalplanen. I detaljplanen bestäms vad som får byggas var och hur mycket. I detaljplanen reserveras områden för boende, arbetsplatser, tjänster, trafik och rekreationsområden med mera. I detaljplanen ingår också detaljerade beteckningar och bestämmelser om byggnadssättet i de olika områdena. Detaljplanering

Tillstånd för markanvändning

Om du vill bygga avvikande från detaljplanen behöver du ett beslut om undantag. I vissa fall kan du behöva ett beslut om byggande på område som saknar detaljplan. En ny byggnadsplats i glesbygden ska styckas, vilket kräver stadens samtycke. Tillstånd för markanvändning

Stadsplaneringscentralen

Stadsplaneringscentralens nya besöksadress är från 1.1.2019 Teknikvägen 15, Otnäs.

PB-adressen ändras inte.