Ansökan om detaljplaneändring

En ägare eller innehavare av en fastighet kan ansöka om ändring av den detaljplan som gäller för fastigheten under vissa förutsättningar. Innan du lämnar in ansökan lönar det sig att diskutera på stadsplaneringscentralen med arkitekten för området ifråga huruvida ändringen är möjlig och ändamålsenlig.

För ansökan om en ny detaljplan eller ändring av en detaljplan finns det en särskild blankett.  Blanketten finns för utskrift nere på denna sida. Blanketten finns också på teknik- och miljösektorns kundtjänst, Teknikvägen 15, 2 vån., Otnäs.

Om en detaljplan eller en ändring av planen i huvudsak är påkallad av ett enskilt intresse och har utarbetats på initiativ av markägaren eller markinnehavaren, har kommunen enligt 59 § i markanvändnings- och bygglagen rätt att av denne uppbära kostnaderna för utarbetandet och behandlingen av planen.

Handlingar som bifogas till ansökan om detaljplan/detaljplaneändring

Planen/ändringen ansöks med den officiella blanketten. Till planansökan bör bifogas följande handlingar:

  • utredning över ägande- eller besittningsrätten (t.ex. lagfartsintyg)
  • handelsregisterutdrag av vilket framgår underskriftsrätten (t.ex. bostadsaktiebolag,företag eller föreningar)
  • i fråga om ett bostadsaktiebolag, utdrag ur bolagsstämmoprotokoll av vilket framgår ärendet och vid behov vem som befullmäktigas att ansöka om planeändring
  • vid behov en fullmakt.

Den ifyllda ansökningen och de bifogade handlingarna tillställas Esbo stads registratur (PB 1, 02070 Esbo stad eller kirjaamo@espoo.fi).