Detaljplaneringsprocessen

  Detaljplaneringsprocessen.

Att utarbeta en detaljplan är en process med flera skeden. Intressenterna har möjlighet att delta i den genom att ta ställning till planerna. Intressenter är de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av planen, såsom invånare, markägare, ägare av besittningsrätt, stadsdelsföreningar, sammanslutningar, företagare samt myndigheter.

Staden informerar på esbo.fi/plankungorelser om de tidpunkter då intressenter har möjligheter att påverka och delta. Detaljplanernas material finns på stadens webbplats: Detaljplanering. Planhandlingarna visas också på teknik- och miljösektorns kundtjänst (Teknikvägen 15, 2 våningen, Otnäs) och på Esbo stads servicepunkter.

Påverka nu
Planobjekt som är markerade med ”Påverka nu” är inne i ett skede där intressenterna ombeds föra fram sin synpunkt på planen. Vid betydande planprojekt kan staden också ordna ett möte för invånare, såsom ett informations- och diskussionsmöte eller en invånarverkstad. För det mesta ordnas sådana möten i det inledande skedet av planläggningen och de är öppna för alla.

 Inledningsskedet

Inledningsskedet.

Ett initiativ om att utarbeta en detaljplan eller en detaljplaneändring kan tas av staden eller markägaren. En detaljplaneändring påbörjas om staden finner det ändamålsenligt.

Om detaljplanen är betydande beslutar stadsplaneringsnämnden om utgångspunkterna och målen för projektet innan den egentliga planeringen börjar.


Beredningsskedet

 Bredningsskedet.

I början av planläggningsprocessen görs för varje detaljplan upp ett program för deltagande och bedömning, som innehåller beredningsmaterialet. I allmänhet ingår illustrationer som visar hur det kan se ut när planen genomförs, samt utredningar som behövs för planen.

I programmet för deltagande och bedömning anges:
• vilka områden som planläggs
• planläggningens utgångspunkter och mål
• vad som planeras och hur
• hur planens verkningar bedöms
• hur växelverkan ska ordnas
• hur beredning och beslut framskrider
• vem som bereder planen.


Programmet för deltagande och bedömning läggs fram offentligt  Påverka nu  

Intressenter kan delta i beredningen av planeringsarbetet genom att uttrycka sin åsikt om planen. Skriftliga åsikter kan lämnas in till Esbo stads registratur (PB 1, 02070 Esbo stad) eller per e-post kirjaamo@espoo.fi före kl. 15.45 sista framläggningsdagen. 

Förslagsskedet

   Förslagskedet.

Stadsplaneringscentralen upprättar ett planförslag utifrån planerna, utredningarna och responsen.

I planförslaget beskrivs ändamålet för de olika delarna av planeringsområdet och byggandets omfattning och placering. Planförslaget föredras för stadsplaneringsnämnden, som beslutar om offentlig framläggning av förslaget. När det är frågan om små planläggningsobjekt kan stadsplaneringsdirektören besluta om offentlig framläggning. I förslagsskedet begär planeraren utlåtanden av olika myndigheter.

Planförslaget kan vid behov läggas fram offentligt flera gånger.


Planförslaget läggs fram offentligt   Påverka nu

Under framläggningstiden kan intressenter lämna in skriftliga anmärkningar på planförslaget till stadens registratur (PB 1, 02070 Esbo stad) eller per e-post kirjaamo@espoo.fi före kl. 15.45 sista framläggningsdagen. 


Planen godkänns

 Planen godkänns.

Efter att förslaget varit offentligt framlagt bereder stadsplaneringscentralen planen för godkännande. I detta skede behandlar stadsplaneringsnämnden anmärkningarna mot och utlåtandena om planförslaget. 

Detaljplaner och detaljplaneändringar kan godkännas av tre olika instanser beroende på planens betydelse och innehåll. Stadsplaneringsnämnden godkänner detaljplaner och detaljplaneändringar som inte har betydande verkningar. Stadsstyrelsen godkänner planer till vilka det hör markanvändningsavtal. Betydande detaljplaner och detaljplaneändringar föreläggs fullmäktige för godkännande.

Ändring i beslutet om godkännande av detaljplanen får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.


Planen träder i kraft

 Olanen träder i kraft.

Om beslutet om godkännande av detaljplanen inte överklagas, kungörs det på Kungörelser att detaljplanen har vunnit laga kraft.

Om beslutet om godkännande av detaljplanen överklagas, behandlas besvären i förvaltningsdomstolen. Om förvaltningsdomstolen förkastar besvären, träder planen i kraft när det kungjorts på Kungörelser att planen vunnit laga kraft.