Generalplansförslaget för de norra och mellersta delarna av Esbo styr markanvändningen mot år 2050

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
27-11-2019 kl. 11.23

I det strategiska planförslaget presenteras målen visavi utvecklingen av de norra och mellersta delarna av Esbo på lång sikt samt centrala riktlinjer och prioritetsområden för markanvändningen och trafiknätet. Förslaget till generalplan ger möjlighet att placera cirka 60 000 nya invånare och cirka 11 000 arbetsplatser i området fram till år 2050. Förslaget behandlas i stadsplaneringsnämnden den 27 november 2019. Förslaget behandlades för första gången den 13 november.

Vision för planområdet av Arkitekter Anttila & Rusanen Ab.

Generalplansförslaget omfattar området från Esbo centrum till Norra Esbo. Området under planering är nästan en tredjedel av Esbos totala areal, som är drygt 300 kvadratkilometer. Den nätartade stadsstrukturen i planförslaget bygger i hög utsträckning på leder och knutpunkter för väg- och spårtrafik.

Livskraftiga stadsområden och aktiva byar

Planförslaget strävar efter att stärka den nätartade stadsstrukturen och byområdena, samordna markanvändningen och den kollektiva trafiken samt säkerställa servicestrukturen. Markanvändningen i nya bostadsområden knyts till det befintliga trafiknätet, som även förbättras.

Prioritetsområden för markanvändningen är förutom Esbo centrum även en korridor för kollektiv trafik mot Kalajärvi samt områden längs Västbanan, som planeras intill Åboleden. Utvecklingen av existerande centrum, Esbo centrum och Kalajärvi, beaktas i planen. På lång sikt innefattar den också att det byggs tre nya centrum, Hista, Myntbacken och Viskärr.

Blivande bostadsområden presenteras i planförslaget på basis av effektiviteten av markanvändningen. Alla centrum får bostadsområden av stadskaraktär, medan småhus kan byggas längre bort från dessa områden.

Ny ekoindustri och lösningar enligt hållbar utveckling för kollektiv trafik

Planförslaget placerar arbetsplatser huvudsakligen i centrumen och längs trafikleder. Området vid Gloms och Ring III stärks för arbetsplatser och som näringszon i metropolområdet. Betydelsen av Åboleden och Nupurbölevägen för arbetsplatser utvecklas genom bygget av den blivande Västbanan. Då blir det också möjligt att realisera ett regionalt ekoindustriellt område.

I området med Käringmossen–Vinkelkärr finns det regionalt viktiga områden för teknisk service: Käringmossens avfallshanteringscentral med omgivande företagsområde samt Vinkelkärrets verksamhetsområde för markmaterial.

Planförslaget presenterar målläget för tågtrafikens rälsförbindelser och för den kollektiva trafikens stamförbindelser. Byggsättet för dessa avgörs vid noggrannare planering. Stamförbindelserna för den kollektiva trafiken kan i början exempelvis vara stambussförbindelser, vilka kan ändras till snabbspårvägar när passagerarvolymen ökar.

Resurser med grönstruktur och kulturmiljö 

Den närliggande naturen är en viktig resurs för invånarna. I framtiden är områdena och tjänsterna för rekreation tillräckliga och lätt åtkomliga. Även de allmänna bestämmelserna i planen förpliktar att såväl naturens mångfald och naturskyddet som grönområdesnätet tryggas inom hela planområdet.

Zonen längs Esboådalen förblir enhetlig. Dalen bildar en helhet av grönområden där det också finns många kulturhistoriskt värdefulla objekt och områden. När rekreationsanvändningen av området utvecklas ska kulturhistoriska värden beaktas som en viktig utgångspunkt vid sidan av naturvärden. Planområdets rika kulturmiljö och mångfald av historiska skikt förlänar området en väsentlig identitet.

Vision för planområdet av Arkitekter Anttila & Rusanen Ab.

Mångsidiga utredningar åskådliggör planförslaget till stöd för beslut 

En stor mängd utredningar kring olika teman genomfördes i beredningsskedet. Sådana är till exempel utredningar om stadsstrukturen, miljön och trafiken. Genomförda utredningar, analyser och konsekvensbedömningar motiverar och åskådliggör planförslaget och finns att läsa på Esbos webbplats. (på finska)
 
Efter stadsplaneringsnämnden ska planförslaget behandlas i stadsstyrelsen, som godkänner det för påseende.

Stadsplaneringsnämndens föredragningslista, 27.11.2019
Mer information om generalplanen för de norra och mellersta delarna

Illustrationer: Arkitekter Anttila & Rusanen Ab.