Gällande generalplaner

Syftet med generalplanen är att i allmänna drag styra samhällsstrukturen och markanvändningen i kommunen eller en del av den samt att samordna funktionerna. En generalplan kan också utarbetas för att styra markanvändningen och byggandet på ett visst område.

I generalplanen anges principerna för den eftersträvade utvecklingen och anvisas nödvändiga områden till grund för den detaljerade planläggningen och annan planering samt byggande och annan markanvändning.

En generalplan kan också utarbetas etappvis eller delområdesvis.

Generalplanen ska tjäna till ledning när detaljplanen utarbetas och ändras samt när åtgärder annars vidtas för att reglera områdesanvändningen.

Största delen av Esbo har en lagakraftvunnen generalplan. Lagakraftvunna generalplaner är generalplanen för södra Esbo (2010), generalplanen för Esbos norra delar, del I (1997) och del II (2001).

På de områden som inte har en generalplan som vunnit laga kraft styrs detaljplaneringen av följande delgeneralplaner:

– delgeneralplanen Centralparken I (1999)

– delgeneralparken Centralparken II (2006)

– delgeneralplanen för Sökö udd-Sommaröarna (1989)

– delgeneralplanen Hemtans (1991)

– delgeneralplanen Skataholmen-Svartholmen-Braskarna (vann laga kraft 2007)

- delgeneralplanen Blombacken (2015)

- delgeneralplanen Finno (2018)

- delgeneralplanen Kera (2018)

Landskapsplanen styr detaljplaneringen av de områden som inte har lagakraftvunna generalplaner och delgeneralplaner. De delgeneralplaner vars beredning pågår finns under Anhängiga generalplaner.