Delgeneralplanen Centralparken I, 830000

Det cirka 480 ha stora planområdet för Centralparken I är beläget mellan Esbo centrum och Olars och sträcker sig ända till Åboleden. Området är i huvudsak rekreationsområde. Delgeneralplanen vann laga kraft 1999.

Delgeneralplanerna Centralparken I och II omfattar Centralparken som är det viktigaste stora och enhetliga grönområdet i den tätbebodda södra delen av Esbo. Området är betydande för rekreationen.

Centralparken blev ett allmänt begrepp inom general- och regionplaneringen på 1970-talet.

Planläggningen av Centralparken i Esbo inleddes år 1982, då området delades i två delar. Fullmäktige godkände delgeneralplanen för Centralparken I år 1996 och miljöministeriet fastställde huvuddelen av den år 1997. Ett cirka 5,6 hektar stort område för kultur-, nöjes- och underhållningsbyggnader (YYV/k) fastställdes inte. Ministeriet ansåg att konsekvenserna för den känsliga miljön av trafik och parkering eller av buller och andra störningsfaktorer av ett YYV/k-område inte utretts tillräckligt. Miljöministeriets beslut vann laga kraft 1999.

Stadsfullmäktige godkände 7.4.2008 generalplanen för södra Esbo, på vars område delgeneralplanen Centralparken I huvudsakligen ligger. Delgeneralplanen Storåkern-Ring II gränsar till Centralparken I österifrån och överlappar delvis dess område, men har inte godkänts av fullmäktige. Generalplanen för södra Esbo bestämmer om de områden ur delgeneralplanen Centralparken I som ligger inom planområdet för delgeneralplanen Storåkern-Ring II. I detta område har generalplanen för södra Esbo rättsverkningar.

Generalplanen för södra Esbo lämnar största delen av delgeneralplanen Centralparken I i kraft eftersom generalplanen för södra Esbo är utan rättsverkan på Centralparken I:s område, förutom på det ovan nämnda Storåkerns område. Delgeneralplanen Centralparken I styr markanvändningen på området med noggrannare bestämmelser och områdesgränser än generalplanen för södra Esbo.