Delgeneralplanen Centralparken II, 850000

Planområdet är beläget mellan Finnovägen och Fantsby som fortsättning på planområdet för Centralparken I. Planområdets areal är cirka 400 hektar. Fullmäktige godkände delgeneralplanen 17.12.2004. Fullmäktiges beslut har överklagats hos Helsingfors förvaltningsdomstol, som i sitt beslut 7.6.2006 förkastade besväret. Förvaltningsdomstolens beslut har vunnit laga kraft och delgeneralplanen trädde i kraft då beslutet kungjordes 16.8.2006.

Centralparken är det viktigaste stora och enhetliga grönområdet i den tätbebodda södra delen av Esbo. Målet är att tillsammans med rekreationsområdena inom delgeneralplanen Centralparken I trygga ett enhetligt grönområde.

Centralparken blev ett allmänt begrepp inom general- och regionplaneringen först på 1970-talet. Centralparkens betydelse som närrekreationsområde ökar ständigt. Användningen av området för rekreation ökade kraftigt på 1980-talet, då det bland annat byggdes friluftsleder och skidspår.

Delgeneralplaneringen av Centralparken inleddes år 1981, då planläggningen av Centralparken delades i två delar. Programmet för delgeneralplanen för Centralparken II godkändes av stadsplaneringsnämnden 1993.