Delgeneralplanen Finno, 840200

Delgeneralplanen omfattar utredningsområdet i generalplanen för södra Esbo och en eventuell ändring av generalplanen. Planområdet ska bli ett urbant område med enhetlig stadsstruktur som stöder sig på kollektivtrafiken.

Utvecklingen av Finno har under årens lopp undersökts som olika helheter. En vision för verksamhet och markanvändning har gjorts gemensamt för Finno och Kaitans 2011. En allmän, internationell idétävling om Finnohamnen ordnades 2012. Enligt lagens krav gjordes en bedömning av verkningarna på miljön av muddring och jordfyllnad i detaljplaneområdet Finnohamnen och om dumpningen av muddringsmassorna. Bedömningen blev färdig 2014. Delgeneralplanen blev aktuell när fullmäktige beslutade att flytta avloppsreningsverket från Finno till Blombacken. Planområdets areal är cirka 300 hektar.

Planområdet delades i två områden efter att förslaget hade varit offentligt framlagt. Den norra delen går fortsättningsvis under namnet delgeneralplanen Finno. Den södra delen fick namnet delgeneralplanen Finnohamnen.

Delgeneralplanen Finno omfattar ett område som lämnats som utredningsområde i generalplanen för södra Esbo och eventuella ändringar av generalplanen. Delgeneralplanen Finnos areal är 190 hektar. Området är beläget på en central plats mellan stadscentrumen i Esboviken och Mattby, något närmare Mattby. Planområdet avskiljs från Mattby av Finnobäckens dal, som är en regionalt viktig ekologisk korridor och friluftsled mellan havsstranden och Centralparken. I södra delen av dalen ligger Finnoviken. I norra delen av planområdet ligger ett arbetsplatsområde, huvudsakligen industribyggnader från slutet av 1970-talet. På arbetsplatsområdet finns också en bussdepå.

I området planläggs metron och en metrostation och området utvecklas till ett stadsliknande område som harmoniserar samhällstrukturen och stöder sig på kollektivtrafiken. De värden området har för rekreationen och dess naturvärden ska tryggas. Centrumet i Finno ska vara urbant och metrostationens närmaste omgivning exploateras mest. Metron kopplar Finno till det regionala och riksomfattandet nätverket för spårtrafik. Via Finno planläggs även en kvalitetsled för cykelåkning och gång, Västbanan. 

Planområdet ägs huvudsakligen av Esbo stad. Kraftverkets fastighet ägs av Fortum Power and Heat Oy. Dessutom är en del av fastigheterna i området för arbetsplatser och bostäder i norr privatägda.

Fullmäktige godkände delgeneralplanen Finno 17.10.2016.

Den officiella plankartan kan beställas på stadsmätningens kundtjänst.