Delgeneralplanen Kera, 132700

Målet är att planlägga markanvändning i Karamalmen, Kera stations omgivning och Knektbron. Planområdets karaktär ändras från arbetsplatsområde till ett område som domineras av boende. Närings- och konkurrenskraftssektionen uppmanade 3.12.2012 stadsplaneringsnämnden att börja bereda en delgeneralplan för trakten kring Kera station. Planområdet ska bli ett urbant område med enhetlig stadsstruktur som stöder sig på kollektivtrafiken.

Planområdet är för närvarande huvudsakligen arbetsplatsområde . De största arbetsplatsområdena i planområdet är Karamalmen norr om stationen, stationens omgivning samt Knektbro och Vävarvägen. De flesta invånarna i planområdet bor i småhusområdet i Knektbro.

Planområdet är huvudsakligen privatägt.

Fullmäktige godkände delgeneralplanen 23.1.2017. Delgeneralplanen har överklagats hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade besvären över delgeneralplanen Kera genom sitt beslut 21.5.2018 (18/0290/5).
Förvaltningsdomstolens beslut överklagades inte hos högsta förvaltningsdomstolen. Delgeneralplanen har trätt i kraft (kungjorts 29.8.2018).

Den officiella plankartan kan beställas på stadsmätningens kundtjänst.