Delgeneralplanen för Blombacken, 620000

Planområdet för delgeneralplanen Blombacken är beläget i västra Esbo söder om Åboleden vid Ring III. Planområdets areal är cirka 130 hektar. Stadsstyrelsen beslutade 16.6.2014 § 189 att delgeneralplanen Blombacken träder i kraft enligt 201 § i markanvändnings- och bygglagen. Beslutet kungjordes 25.6.2014 och då trädde de delar av delgeneralplanen i kraft som inte berördes av besvären till högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen förkastade ett besvär över delgeneralplanen Blombacken 20.5.2015 och hela delgeneralplanen har nu trätt i kraft, vilket kungjordes 3.6.2015.

Delgeneralplanen gäller placeringen av ett regionalt avloppsvattenreningsverk i ett bergrum i Blombacken. Största delen av planområdet är rekreationsområde. Därmed kommer området att förbli en del av grönområdena i Esbo. Söder om Ring lll reserveras i delgeneralplanen plats för två bostadsområden i anslutning till bebyggelsen i Köklax, för ett industri- och lagerområde för en depå som redan verkar där och för infarten till sprängningstunneln. I planen reserveras mark för den planerade sträckningen för en järnväg mellan Esbo och Salo och för en breddning av Ring III så att denna kan byggas ut med en ny körfil i vardera riktningen.

Den officiella plankartan kan beställas på stadsmätningens kundtjänst.