Generalplan för Esbos norra delar, del I

Generalplanen för Esbos norra delar, del I omfattar norra Esbo utom Noux. Den sydligaste orten som omfattas av planen är Esbo centrum. Planen har vunnit laga kraft år 1997.

 I generalplanen anvisas områden för såväl bostäder och arbetsplatser som för rekreation och jord- och skogsbruk. Detaljplanering och byggande är livligt, i synnerhet vid Ring III och strax norr om Esbo centrum.