Generalplan för Esbos norra delar, del II, 5100

I generalplanen ingår 2 700 hektar friluftsområden och över 1000 hektar naturskyddsområden. I området bor drygt 100 personer.

Miljöministeriet fastställde generalplanen 11.1.1999. För två små delar av ett område med fritidsbebyggelse fastställdes planen inte. Ifrågavarande områden hör till lägenheter som staten köpt för att ansluta till nationalparken.

Generalplanen fick laga kraft 10.4.2001 med undantag av skydds- och rekreationsområden av kategorierna SL1, SL3 och V1 som hör till lägenheten Övergård i Vällskog. Generalplanen för dessa områden förkastades av högsta förvaltningsdomstolen.