Generalplan för södra Esbo, 800000

Generalplanen är en generell markanvändningsplan som styr detaljplaneringen på lång sikt. Planområdet för generalplanen för södra Esbo omfattar Albergas, Hagalunds, Mattbys, Esbovikens och Köklax storområden. En stor del av området är detaljplanerat.

Enligt de mål för detaljplanen som stadsfullmäktige godkänt räknar man med 300 000 Esbobor år 2030, vilket motsvarar en arbetsplatssjälvförsörjning på 100 procent. Enligt målen satsar man i generalplanen på utvecklingszonen i sydöstra Esbo och vid Västerleden ända från Esboviken till Köklax.

Esbo stadsfullmäktige godkände generalplanen för södra Esbo den 7 april 2008. Högsta förvaltningsdomstolen beslutade om besvären mot godkännandet av generalplanen för södra Esbo 29.1.2010 och generalplanen trädde i kraft.

Högsta förvaltningsdomstolen hävde delvis fullmäktiges beslut. Beslutet om hävandet gäller:

  • rekreationsområdet för lägenheten Lilla Julholmen (V)
  • det reserverade industri- och lagerområdet i Snäckskogen söder om Ring III (T), bostadsområdet med tät och låg bebyggelse (A2) området för offentlig service och förvaltning (PY)
  • reserveringen för bostadsområde för Karamalmens industriområde (A1).

Stadsstyrelsen beslutade 21.9.2009 § 10 att generalplanen skulle träda i kraft enligt 201 § i markanvändnings- och bygglagen, vilket kungjordes 7.10.2009, redan innan den vunnit laga kraft för den del som besvären till högsta förvaltningsdomstolen inte kan anses gälla. Efter att generalplanen vunnit laga kraft har också den del som besvären gäller trätt i kraft med undantag för de delar som hävdes genom högsta förvaltningsdomstolens beslut, vilket kungjordes 17.2.2010.