Generalplaneringsprocessen

Generalplaneringsprocessen

Aktualisering

Esbo stad meddelar om planläggning som har startat i kungörelser som publiceras i Hufvudstadsbladet och Länsiväylä.

I planläggningsöversikten, som utkommer årligen, meddelas om planläggning som är känd i god tid och som inleds inom ungefär ett år. Planläggningsöversikten sammanställs utifrån planläggningsprogrammet som godkänns av stadsplaneringsnämnden. Du kan ladda ner dem här.

Mål och programmet för deltagande och bedömning

Mål och programmet för deltagande och bedömning

Mål

Stadsstyrelsen beslutar om planläggningens utgångspunkter och mål.

Program för deltagande och bedömning

För varje detaljplan utformas ett program för deltagande och bedömning. Där presenteras mål och utgångspunkter, hur beredning och beslut framskrider samt hur deltagande, växelverkan och  bedömning av planens konsekvenser ska ordnas.

Programmet kompletteras vid behov när planläggningen framskrider. 

Programmet för deltagande och bedömning kan fås hos  teknik- och miljösektorns kundtjänst och på planens webbsidor så länge planläggningen pågår.

Samarbete med invånarna

Deltagande och växelverkan ordnas enligt programmet för deltagande och bedömning. Ofta ordnas ett invånarmöte i början av planläggningen när programmet för deltagande och bedömning är färdigt. Intressenterna informeras om mötet så väl som möjligt (bl.a. tidningsannonser, stadens webbplats).

Utkast

Utkast

I utkastskedet görs utredningar och vid behov alternativa utkast till detaljplan. Det är i detta skede man tar fram de viktigaste uppgifterna som påverkar den slutliga detaljplanen. Vid behov görs först också en vision av planen, som grund för planutkastet.

Planutkastets beredningsmaterial är fritt format och skissartat och kan innehålla olika alternativ. Beredningsmaterialet illustrerar målen för planläggningen och den omgivning som skapas när planen genomförs.

Planläggningen koordineras av stadsplaneringscentralen.

Stadsplaneringsnämnden beslutar om offentlig framläggning av planutkastet. 

Offentlig framläggning av planutkastet

Beredningsmaterialet hålls offentligt framlagt en viss tid (30 dagar). I Esbo hålls markplaner offentligt framlagda i teknik- och miljösektorns kundtjänst. Dessutom presenteras planutkastets beredningsmaterial på stadens webbplats.

Under framläggningstiden kan intressenterna lämna in en skriftlig åsikt om beredningsmaterialet. Skriftliga åsikter kan lämnas in till Esbo stads registratur (PB 1, 02070 ESBO STAD) eller per e-post kirjaamo@espoo.fi före kl. 15.45 sista framläggningsdagen.

Möte för allmänheten

Det ordnas ett möte för intressenterna, t.ex. ett informations- och diskussionsmöte. Intressenterna informeras om mötet så väl som möjligt (tidningsannonser, stadens webbplats). Deltagande och växelverkan ordnas enligt programmet för deltagande och bedömning.

Förslag

Förslag

Detaljplanen och hur den ska genomföras preciseras utifrån inlämnade åsikter och förda förhandlingar. Plankartan, planbestämmelserna och redogörelsen får sin nästan slutgiltiga form.

I detta skede behandlas åsikterna om planutkastet. Sammandrag av åsikterna och planerarnas svar på dem läggs fram i teknik- och miljösektorns kundtjänst samtidigt med planförslaget.

De som lämnat in anmärkningar och meddelat sin adress kommer att meddelas kommunens motiverade svar på anmärkningen enligt 65 § i markanvändnings- och bygglagen.

Planläggningen koordineras av stadsplaneringscentralen.

Stadsstyrelsen beslutar om framläggning av planförslaget.

Offentlig framläggning av planförslaget

Planförslaget är framlagt (30 dagar) på samma sätt som planutkastet. Framläggningen annonseras på många sätt (tidningsannonser, stadens webbplats).

Under framläggningstiden kan intressenter lämna in anmärkningar mot planförslaget före kl. 15.45 sista framläggningsdagen. Anmärkningarna ska lämnas in till Esbo stads registratur (PB 1, 02070 Esbo stad) eller per e-post till kirjaamo@espoo.fi.

Förslaget godkänns

Förslaget godkänns

Förslaget ändras om det behövs. Om ändringarna är väsentliga, läggs också det ändrade förslaget fram offentligt.

Stadsplaneringsnämnden behandlar anmärkningarna och sänder planförslaget till stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige för godkännande. 

General- och delgeneralplaner godkänns av stadsfullmäktige.

När planen har godkänts kan lagenligheten överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol och vidare hos högsta förvaltningsdomstolen.

Efter behandlingen i fullmäktige skickas till dem som har anmärkt mot planen och skriftligt har bett om ett meddelande när planen var framlagd samt meddelat sin adress ett meddelande om fullmäktiges beslut enligt 67 § i markanvändnings- och bygglagen.

Den färdiga planen träder i kraft

Den färdiga planen träder i kraft

Om inga besvär mot beslutet lämnas in, träder planen i kraft när den har godkänts och beslutet har kungjorts Hufvudstadsbladet och Länsiväylä.

  • Eventuella besvär mot beslutet behandlas av domstolen. Om besvären förkastas, träder planen i kraft när domstolens beslut har kungjorts i tidningen.
  • Om besvären endast gäller en del av planområdet kan stadsstyrelsen besluta att planen träder i kraft i de övriga delarna. Detta beslut ska också kungöras i tidningen.