Esbo centrum

Stadslivet vid järnväg 

Det personliga Gamla Esbo med sina många plan består av ett tätt bebyggt stadscentrum, ett historiskt kulturlandskap, ett bysamhälle och många grönområden i följd.

Innovation i InnoOmnia

Omnia har ca 10 000 yrkesstuderande. Av dem studerar över hälften i Esbo centrum. I samkommunen ingår dessutom Omnias verkstäder, Omnias läroavtalsutbildning samt Inno-Omnia där hantverkare, nya typer av serviceföretag, studerande och utbildare samverkar.

Campuset är fyllt av aktivitet och dörrarna är öppna inte bara för studerande och personal utan också för lokala invånare, kunder och företagare. I campuset finns restaurang Henricus som serverar naturenlig och närproducerad mat.

Invånarna i huvudstadsregionen kan njuta av hårvårds- och skönhetscentret Oppivat Kädets tjänster och i campuset i Esbo centrum erbjuds upplevelserika tjänster av Hyvinvointikeidas, Tietopalvelukeskus och Omnia Shop.

Intill nationalparken

Gamla Esbo är naturen och de uppfriskande friluftsmarkerna en oskiljaktig del av hemmiljön. Landskapet är variationsrikt och har en stark profil. Genom landskapet slingrar sig Esboån.  De omfattande och naturenliga ödemarksområdena bevaras i nuvarande skick.Urban living in Espoo Centre

I Esbo centrum är alla tjänster nära

Alla tjänster och trafikförbindelser koncentreras i fortsättningen till området kring stationen. Resecentralen förenar buss- och tågtrafiken till en tydlig helhet. I centrum finns också social- och hälsovårdstjänster. Hälsostationen i Esbo centrum erbjuder dagliga hälsovårdstjänster. Familjernas hus, där familje- och socialservice finns samlad under samma tak, är under planering.

I närheten av Esbo centrum finns Jorvs sjukhus, som förstoras under de närmast följande åren. Sjukhuset blir lättare att anlita tack vare nya urbana kollektivtrafikförbindelser.

Ämbetscentret är Esbos administrativa centrum som inrymmer såväl stadens ämbetsverk som kommunalförvaltningen.  Inom den närmaste framtiden kommer trafiken i Esbo centrum allt mer att löpa på marknivå, inte på de däckskonstruktioner av betong som var tidens melodi på 1960-talet.

Utökade kommersiella tjänster – Esbotorget och Entresse sammanslås

Gallerian Entresse inrymmer över 40 specialaffärer, ett bibliotek och stadsarkivet. De kommersiella tjänsterna förbättras ytterligare under det innevarande decenniet. Gallerian Entresse öka i storlek med det dubbla när Esbotorget och Entresse sammanslås.

Gloms affärscentrum på Åboledens bägge sidor och Länsmansåkern utvecklas samtidig. I Gloms finns i framtiden en koncentration av affärstjänster såsom möbelaffärer, järnhandlar och enheter för dagligvaruhandel. Kyrkogatan och Esboporten är en del av en allé som förenar miljön kring Esbo centrum med området för affärscentrum och arbetsplatser i Gloms.

Kulturell mångfald i Södrik

Den gröna stadsdelen Södrik byggdes på 1970-talet bland tallskog i variationsrik terräng. Genom fönstren i de höga flervåningshusen har man utsikt över vida områden. Södrik är en boendemiljö med utmärkt närservice och goda buss- och tågförbindelser.  Stadsdelen är i den åldern att grundliga renoveringar är nära förestående. Reparationsbyggnadsprojekt pågår redan.

Domsby, en stadsdel med stil

Domsbys trumfkort är goda tågförbindelser och motionsmöjligheter. Det trivsamma bostadsområdet Bränntorp, som blev färdigt på 2000-talet, är populärt blad barnfamiljer.  Den täta bosättningen kring stationen är av hög standard och estetiskt tilltalande. De murade eller rappade fasaderna är färggranna i jordnära färgskalor

Bättre trafikförbindelser

Områdets trafikförbindelser förbättras under kommande årtionden. I planerna ingår såväl breddning av Åboleden och förbättring av Nupurbölevägen som förbättring av Ring III från Esbo centrum västerut. Esbo centrums huvudgatuförbindelser och gång- och cykelvägar rustas upp. Banan mellan Lojo och Salo går i framtiden genom Esbo centrums och Histas område. Esbo centrum blir en järnvägsknutpunkt.