Kaitansdalens idétävling

Esbo stad och Lappset Group Oy ordnar en idétävling om Kaitansdalens grönområde för dem som studerar landskapsplanering. Syftet är att hitta en plan som utvecklar området till ett funktionellt parkområde. Planen ska beakta områdets förtätade bostadsbyggande och ökade rekreationsanvändning och de begränsningar i åtgärderna som flygekorrarna i området medför. Planen ska ta upp grönområdets estetik, upplevelsemässighet och de nuvarande funktionernas ändamålsenlighet.

Tävlingen pågår mellan 17 september 2018 och 7 januari 2019. Ett informationsmöte om tävlingen hålls till hösten som en del av seminariet ”Sense of Place – grönområden som skapare av platskänsla”. Tävlingsresultaten offentliggörs under evenemanget Viherpäivät i februari 2019.

Stadsdel som förtätas och växer

Planeringsobjektet för Kaitansdalens idétävling är beläget nära den kommande metrostationen i Kaitans, i delgeneralplanområdet Kaitans-Ivisnäs, där markanvändningen håller på att intensifieras. Området ska utvecklas till ett stadsliknande bostads- och arbetsplatsområde med välutvecklad kollektivtrafik som förenhetligar samhällsstrukturen. Enligt den nya, ännu inte fastställda delgeneralplanen kommer området att få ca 6 000 nya invånare, utöver de nuvarande 3 500 invånarna. Enligt visionen för Finno-Kaitans kommer det att finnas ca 20 000 nya invånare i närområdet kring de nya metrostationerna före utgången av 2030.

Vinnaren i en idétävling om Kaitansdalen är utlyst

Idétävlingen för Kaitansdalens område i Esbo har avgjorts. Vinnare i tävlingen blev bidraget SOLA av Tuuli Frangén, Anni Someroja och Minttu Kylmäläinen, som alla studerar landskapsplanering vid yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu. Den vinnande trion belönades med ett pris på 3 000 euro. Det lämnades sammanlagt 14 bidrag i idétävlingen.

Enligt tävlingsjuryn har man i det vinnande bidraget skapat en fin landskapshelhet av parken. De övriga funktionerna samlas vid den planerade öppna platsen, som bildar ett fint hjärta för parken. I tävlingsbidraget har överskottsjord i området utnyttjats för att forma den böljande gräsmattan och trädgårdarna med ätbar skörd är pricken på i:et i det också i övrigt välgjorda bidraget. 

Viktiga datum

11-12.10.2018 seminariet "Sense of Place"

7.1.2019 tävlingsbidragen ska lämnas till registraturens kundtjänst vid Esbo stads stadsteknikcentral

14.-29.1.2019 publikomrötsningen på webbplatsen

6.2.2019 resultaten av tävlingen publiceras i Jyväskylä vid evenemanget Viherpäivät

Frågor om tävlingen

1. Hej, jag är en landskapsplaneringsstuderande från Lepaa. Mina studier är på slutrakan och jag har som mål att bli färdig senast 31.12.2018. Studierna kommer ändå oundvikligen att pågå minst fram till 20.12.2018. Kan jag delta i Kaitansdalens idétävling om jag blir klar med studierna innan tävlingen avslutas? Jag gör planen tillsammans med en annan studerande som utexamineras senare än jag.

SVAR: Alla som som är studerande under tävlingsperioden kan delta. Det gör inget om du tar examen innan bidraget lämnas in eller pristagarna offentliggörs.

2. Hej, min fråga gäller deltagande i årets idétävling som ordnas av LAPPSET. En medlem i vår grupp studerar planering av byggd miljö vid HAMK. Jag läser till landskapsarkitekt vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) i Sverige. Kan vi delta i idétävlingen tillsammans?

SVAR: Er arbetsgrupp har rätt att delta i planeringstävlingen.

3. Rätt att delta (punkt 2, sida 3/10):

”Studerande inom landskaps-, omgivnings- eller miljöplanering eller landskapsarkitektur från Finland eller Estland får delta i tävlingen antingen ensamma eller som grupp.”

Fråga: Hur avgränsas detta? Ska man vara studerande när tävlingsperioden utgår, när pristagarna offentliggörs eller vad betyder det? Eller kan man ta ut examen, till exempel nu genast?

SVAR: Alla som som är studerande under tävlingsperioden kan delta. Det gör inget om du tar examen innan bidraget lämnas in eller pristagarna offentliggörs.

4. Nuvarande funktioner (punkt 11, sida 9/10)

Beaktande av de nuvarande funktionerna: om det redan finns funktioner i området, till exempel odlingslotter, ska deras
a) antal hållas oförändrat eller får antalet ökas eller minskas?
b) får placeringarna ändras?

SVAR: a) Antalet odlingslotter (40 st., ca 10 x 10 m) ska bevaras oförändrat eller ökas. I övrigt får området med odlingslotter modifieras vad gäller storleken.
b) Placeringarna ska bevaras oförändrade.

5. Tävlingsbidragets struktur/dokument som krävs (punkt 13, sida 10/10)
a) Är placeringen av den allmänna planen och illustrationerna på planscherna (1 & 2) fastställda eller kan de placeras på ett annat sätt?
b) Får beskrivningen vara organiskt ombruten inuti plansch 1, kan den i stället placeras på plansch 2 eller måste den finnas som en konkret, separat bilaga till planschen för plan 1?

SVAR: a) Den allmänna planen har en fast placering på plansch 1. Illustrationer får placeras på plansch 1, om man endast lämnar in en plansch.
b) Beskrivningen får vara organiskt ombruten inuti plansch 1 om detta är nödvändigt för presentationstekniken. Beskrivningens totala längd är högst ett A4-ark.

6. Under besöket i området visades de områden som ska bevaras, såsom lekplatser, hundrastgården och odlingslotterna. Ska dessa bevaras på samma plats och i samma storlek eller kan deras placering, form och/eller omfattning ändras?

SVAR: Placeringen och storleken av lekplatser och platser för närmotion får fritt ändras. Hundrastgården bevaras som den är. Antalet odlingslotter (40 st., ca 10 x 10 m) bevaras oförändrat, men i övrigt kan området modifieras.

7. Är jordmånen i dikade områden torvmark eller lerjord? Finns det en detaljerad jordartskarta över området?

SVAR: Jordmånen är i huvudsak lerjord, delvis finns ett tre meters skikt med lera och/eller silt ovanpå sand/morän. I Esbo stads karttjänst finns en jordartskarta: https://kartat.espoo.fi/IMS/sv/Map -> välj uppgifter som visas på kartan -> kartor -> jordartskarta.

8. När och var får man tillgång till kartorna över planerade leder för gång- och cykeltrafiken, framtida metrostationer, Maptionnaire-resultat och annat som visades på seminariet? Kan metroschaktet som byggs intill områdets västra ”ingång” ses någonstans?

SVAR: Materialet som presenterades på seminariet publiceras den 5 november på tävlingens webbplats när seminariematerialet delas ut. Metrons serviceschakt som byggs i närheten av parkens västra ingång ligger inte i tävlingsområdet. Servicerutten till serviceschaktet går genom planeringsområdet. Placeringen syns i utdraget från parkplanen och i den separata filen ote_metron_huoltokuilu.dwg.

Filer på OneDrive

9. Kommer det att finnas luftledningar kvar i området eller är avsikten att alla befintliga elledningar grävs ned? Måste de nuvarande öppningarna i trädbeståndet för luftledningarna bevaras?

SVAR: Luftledningarna tas bort från området. Kablarna till belysningen är markkablar. Öppningarna i trädbeståndet behöver inte bevaras.

 

OBS!

Tävlingsprogrammet innehöll ett fel i adressen som bidragen ska lämnas in till.

Tävlingsbidragen ska lämnas in till Esbo stads registratur. Postadressen är Registraturen, PB 1, 02070 ESBO STAD och besöksadressen är Brogatan 11, Esbo centrum.

Om du har lämnat in ditt tävlingsbidrag till adressen som uppgavs i tävlingsprogrammet (Kannbrogatan 8, 02770 Esbo), ber vi dig vänligen kontakta Mikael Ahlfors (se kontaktuppgifterna nedan) för att försäkra dig om att ditt tävlingsbidrag har kommit fram.

Vi beklagar misstaget.

Mer information

Esbo stad: Mikael Ahlfors, planeringshortonom, tfn +358 438 272 833, mikael.ahlfors@espoo.fi

Lappset Group Oy: Aarni Mertala, konceptchef, tfn. +358 400 328 481, aarni.mertala@lappset.com